Център за върхови постижения

     Целта на проекта е изграждането на нов тип национален Център за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии, който да мобилизира научно‐изследователския потенциал така че да се постигне качествено ново ниво на познанието в няколко взаимно припокриващи се икономически сегмента: механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, редуциране на парникови емисии.

Подобряване на образователната система за възрастни в областта на аграрните науки – проект AGRI BASE ( Boosting Adult System Education in Agriculture - AGRI BASE )

Подобряване на образователната система за възрастни в областта на аграрните науки – проект AGRI BASE

Катедра „Растениевъдство“ е един от основните партньори по проект AGRI BASE (ДОГОВОР 2015-1-МКО1-КА204-002857), който стартира на 15.10.2015 г.,  и е финансиран от ЕС, по програма Еразъм+, Ключова дейност 2, Стратегически партньорства.

Модернизиране на общофакултетна агроекологична лаборатория за анализ качеството на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда

Проект № BG161PO003-1.2.04-0045-C0001/20.08.2013г. „Модернизиране на общофакултетна агроекологична лаборатория за анализ качеството на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда”

Развитие потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти

Проект "Развитие потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти от инженерните науки в ТУ - Варна и техния принос за развитие на икономика, базирана на знанието."

 

Изследване якостта на нови синтеровани материали с приложение в автомобилната промишленост при циклично натоварване

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ УЧЕНИ – 2011 г.” НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ

Tема: Изследване якостта на нови синтеровани материали с приложение в автомобилната промишленост при циклично натоварване

Продължителност 2 год.

Интелигентни системи за енергиен мениджмънт и управление на разходите

Научно-изследователски проект на тема "Интелигентни системи за енергиен мениджмънт и управление на разходите", определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания” конкурс „МЛАДИ УЧЕНИ”, с цел: изследване, предложение, експеримент и верификация на интелигентна система за енергиен мениджмънт и управление на разходите.

Иновативност и ергономична оценка на учебната среда и влиянието й върху ефективността на образователния процес и физиологията на човека в процеса на обучение

Научно-изследователски проект „Иновативност и ергономична оценка на учебната среда и влиянието й върху ефективността на образователния процес и физиологията на човека в процеса на обучение”, спечелен по конкурс „Млади учени 2011” на Фонд „Научни Изследвания”.

Трансфер на иновативна платформа за професионално електронно обучение в областта на технологиите за ветрова енергия

Проектът „Трансфер на иновативна платформа за професионално електронно обучение в областта на технологиите за ветрова енергия” (Transfer of innovative VET system in Wind Energy Technologies (TrainWind) предлага нови възможности за професионално развитие чрез базирано на информационните и комуникационни технологии обучение в областта на технологиите за ветрова енергия.

Развитие на специализирана научна инфраструктура за изследване потенциала на Слънцето и вятъра

Научно-изследователският проект „Развитие на специализирана научна инфраструктура за изследване ПОТЕНЦИАЛА НА СЛЪНЦЕTO И ВЯТЪРA” е разработен от екип на ТУ-Варна и експерти от партньорски организации и е финансиран със средства на Фонд „Научни изследвания и съфинансиране от консорциум с базова организация – Техническия университет-Варна, Асоциацията на производителите на екологична енергия и Про ЕкоЕнергия ООД.

Повишаване на научния потенциал в инженерните науки и информатикатa

Основните цели на проекта са: да се стимулират завършилите висше инженерно образование да продължават своето обучение за получаване на научна степен и кариерно развитие в областта на науката; да се укрепи развитието на българския научен потенциал чрез достъпност на образованието.