ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА,  ФИЗИКА И ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Секции

» Секция "Математика"

» Секция "Физика"

» Секция "Езиково обучение"

Директор на Департаментa

доц. д-р Цанко Генчев - каб. 810 ЕФ, тел. 052/ 383 296
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заместник-директори:

Секция „Математика” – ас. Мелине Апрахамян – каб.808 ЕФ, тел.052/ 383 401
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Секция „Езиково обучение” – ст. преп. Надежда Цонева – каб.225 НУК, тел.052/ 383 688
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Технически изпълнители:

Секция „Математика” и „Физика” – Димитричка Димитрова – каб.817 ЕФ, тел.052/ 383 379; 0878 148 190;
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Секция „Езиково обучение” – Весела Панайотова – каб.817 ЕФ/218 НУК, тел.052/ 383 379; 052/ 383 625;
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 Към сайта на Департамента »

Още


Департамент

«МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА и ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ»

Директор Департамент «МФЕО»

доц. д-р Цанко Райков Гeнчев

Създаване на Департамента

Департамент «Mатематика, Физика и Езиково Обучение» - Д «МФЕО» е основно звено на ТУ-Варна и е създаден с Решение на Академичния съвет на ТУ-Варна след провеждане на изборни процедури на 09.12.2015 г. (Протокол №1).

Департамент «МФЕО» има три секции – «Математика», «Физика» и «Езиково обучение».

Секция

«Математика»

Зам. Директор-Ръководител на секцията

ас. Мелине Оник Апрахамян

Състав на секцията

доц. д-р Цанко Райков Генчев
доц. д-р Всеволод Иванов Иванов
гл. ас. д-р Румен Цанев Маринов
гл. ас.д-р. Недка Великова Пулова
гл. ас. д-р.  Диана Кирилова Неделчева
ас. Мелине Оник Апрахамян
ас. Анна Димитрова Николова
ас. Георги Вержилов Александров
ас. Гергана Томова Цветкова
техн. изп. Димитричка Стефанова Димитрова

Създаване на секцията

Катедра «Математика», сега секция «Математика» е създадена през 1963 г. в новосъздадения ВМЕИ-Варна, сега ТУ - Варна.

Научно направление в което работи състава на секцията

МАТЕМАТИКА

Тематика на научните изследвания

· Диференциални уравнения;
· Математически анализ и приложения;
· Оптимизация и изследване на операциите;
· Числени методи;
· Теория на вероятностите и мат. статистика;
· Математическо моделиране и обработка на данни;
· Алгебра и дискретни структури;
· Клъстер анализ;
· Методика на обучението по математика.

Постижения на научните изследвания

Публикувани са 98 статии в национални и в чуждестранни реферирани списания, както и в списания с импакт фактор. Изнесени са множество доклади на научни конференции. Реализирани са участия в научно-изследователски проекти. Изготвени са рецензии на статии, научно-изследователски проекти и учебни помагала.

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

· Компютърна лаборатория 825 Е - 16 компютъра,
· Компютърна лаборатория 333 НУК - 11 компютъра
· Компютърна лаборатория 235 НУК - 12 компютъра

Лабораторната база е добра за научни изследвания

 

Секция

«ФИЗИКА»

ВИД Ръководител

доц. д-р Цанко Райков Генчев

Състав на секцията

доц.д-р Александър Иванов Огойски
доц.д-р Пейчо Христов Попов
доц.д-р. Владимир Иванов Пулов
инж. Димитър Златев Ненов
техн.изп. Весела Ставрева Панайотова

Създаване на секцията

Катедра «Физика» е създадена през 1963 г. като катедра «Физика и химия», а като самостоятелна такава съществува от 1976 г.От 09.12.2015г. катедрата е преобразувана в секция към Департамент «МФЕО». В резултат на спецификата на научните интереси, предварителна подготовка, специалност и теми на дисертационни трудове, в катедрата е работено в различни области на физиката.

Научно направление в което работи състава на Секцията

« ФИЗИКА »

Тематика на научните изследвания

« Физика на елементарните частици и високите енергии»;
« Радиофизика и физическа електроника»;
« Физика на плазмата и газовия разряд»;
« Физика на вълновите процеси»;
« Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя»;
« Термоядрен синтез»;
« Теоретична и математическа физика».

Постижения на научните изследвания

Публикувани са 120 статии в национални и в чуждестранни реферирани списания. Изнасяни са доклади на различни научни конференции. Членове на секцията са участвали в международни научно-изследователски проекти. Изготвени са учебни помагала в помощ на обучението по физика.

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

Зали 511, 512 б с площ по 54 кв.м., с 12 експеримен-тални установки по обща физика и зала 512 а с площ 30 кв.м. с 6 експериментални установки по опто-електроника.

 

Секция:

 

«Езиково обучение»

Зам. Директор- Ръководител на секцията

 

ст.пр. Надежда Върбанова Цонева

Състав на секцията

 

ст. пр. Надежда Цонева
ст. пр. Виолета Карастатева
ст. пр. Ивелина Макриева
ст. пр. Мариана Кръстева
ст. пр. Надежда Христова
ст. пр. Светла Събева
ст. пр. Валя Касчиева
ст. пр. Милена Златева
Техн. изп. Весела Панайотова

Създаване на секцията

 

Д ЕО, понастоящем Секция «Езиково обучение», е създадена през 2002 г. с цел извършване на цялата езикова дейност в ТУ-Варна.

Научно направление в което работи състава на секцията

 

ФИЛОЛОГИЯ

Тематика на научните изследвания

 

 

· Методика на чуждоезиковото обучение;
· Анализ на методите за преподаване на чужд език - общ и специализиран;
· Психо- и Текстолингвистика;
· Теория на превода;
· Философия на езика;
· Съпоставително езикознание;
· Трансформационна граматика;
· Прагматика.

Постижения на научните изследвания

 

Преподавателите от секция „Езиково обучение” са участвали в множество годишни и юбилейни конференции на БЕТА, Военноморско училище-Варна, Медицински университет-Варна, Технически университет-Русе, Технически университет- Габрово, Университет по хранителни технологии-Пловдив и др.
Реализирани са 3 участия в научно-изследователски проекти:
1) Step by Step to Maritime English, 2008г.; 2)Портфолио – учебни материали по английски език за специалност КММ (в помощ на студентите и преподавателите), 2010г.; 3) An Oral and Written Communication Skills Activator for Prep Year Students of TU-Varna, 2013 г.

 

Представяне и оценка на материалната база за научни изследвания

 

Секция „Езиково обучение” разполага с четири кабинета за преподавателския състав, оборудвани с 5 бр. настолни компютри, 8 бр. лаптопи, 3 бр. мултифункционални устройства и 1 бр. цветен принтер.
7 зали с общо 50 бр. компютри за нуждите на Подготвителен курс – АЕО
и още 7 зали за нуждите на Подготвителен курс – БЕО и за обучението на студентите от ОКС „Бакалавър”, „Магистър” и „Докторант” - редовна и задочна форма на обучение.