Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТ в НОС)

Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" (ИКТвНОС) включва три основни направления, в които са разпределени свързаните с нея дейности. Обхватът ѝ позволява ефективно изпълнение на поставените цели и цялостно подобряване на електронната инфраструктура за отворена наука, приложението на цифрови технологии в обучението и информационната сигурност.

Прочети още...

Иновативни технологии за откриване на туморни образувания чрез фазово – контрастна образна диагностика

Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания” по обявен конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017г., с договор №DN17/2.

Основна цел: Този проект има за цел разработването и изследването на нови технологии за откриване на рак на гърдата и е в пълно съответствие с политиките на ЕС и на Република България в тази посока. На фокус е разработването и изследването на методи за планарна (2D) и триизмерна (3D) фазово-контрастна образна диагностика за откриване на тумори на млечната жлеза.

Прочети още...

Проект: №: BG16RFOP002-1.005-0020-C01 Наименование на проекта: „Разработване на иновативна онлайн платформа за диагностициране на гръбначни заболявания базирана на съвременни инструменти за машинно обучение“

“СМАРТ СОФТ” ООД в партньорство с ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-1.005 “Разработване на продуктови и производствени иновации” към ОПИК 2014-2020 г.

Прочети още...

Проект: BG16RFOP002-1.005-0164-C01 Разработване на компютърно приложение с образователен характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална реалност

Обща цел на проекта: Повишаване на иновационния капацитет на "МОС Консулт" ООД в тематична област "Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии", направление "Компютърни и мобилни приложения с образователен характер" от ИСИС чрез разработване на иновативно на европейско ниво компютърно приложение с образователен характер, използващо виртуална реалност, с което ще се предоставя иновативна образователна услуга в областта на машиностроенето.

Прочети още...

Проект BG05M2OP001-1.002-0008-C01 „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии“ (ИНКРЕА)

Проект BG05M2OP001-1.002-0008-C01 „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии“ (ИНКРЕА) е съвместна инициатива на 8 научноизследователски организации, насочена към изграждането на съвременен научен комплекс за подкрепа развитието на една от най-перспективните за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика области – креативните и рекреативните индустрии.

Прочети още...

Технически университет Варна партньор по проект BG05M2OP001-1.002-0023-С01

Проект: Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко - и енергоспестяващи системи и технологии"

Процедура "Изграждане и развитие на жентрове за компетентност"

Компонент "Мехатроника и чисти технологии"

Проектът е с бюджет: 23 569 719,17 лева. Срок за изпълнение на проекта: март 2018 г. - 31 декември 2023 г.

Бенефициент (партньори по проекта):

Прочети още...

Център за върхови постижения

     Целта на проекта е изграждането на нов тип национален Център за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии, който да мобилизира научно‐изследователския потенциал така че да се постигне качествено ново ниво на познанието в няколко взаимно припокриващи се икономически сегмента: механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, редуциране на парникови емисии.

Прочети още...

Подобряване на образователната система за възрастни в областта на аграрните науки – проект AGRI BASE ( Boosting Adult System Education in Agriculture - AGRI BASE )

Подобряване на образователната система за възрастни в областта на аграрните науки – проект AGRI BASE

Катедра „Растениевъдство“ е един от основните партньори по проект AGRI BASE (ДОГОВОР 2015-1-МКО1-КА204-002857), който стартира на 15.10.2015 г.,  и е финансиран от ЕС, по програма Еразъм+, Ключова дейност 2, Стратегически партньорства.

Прочети още...

Модернизиране на общофакултетна агроекологична лаборатория за анализ качеството на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда

Проект № BG161PO003-1.2.04-0045-C0001/20.08.2013г. „Модернизиране на общофакултетна агроекологична лаборатория за анализ качеството на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда”

Прочети още...

Развитие потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти

Проект "Развитие потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти от инженерните науки в ТУ - Варна и техния принос за развитие на икономика, базирана на знанието."

 

Прочети още...