Заседание на АС 27/03/2017

1. Анализ на резултатите от зимната изпитна сесия.

Докл.: Зам.Ректор УД

2. Отчет за дейността на Център за дистанционно обучение.

Докл.: Ръководител на ЦДО

3. Отчет за дейността на Отделение за повишаване на квалификацията.

Докл.: Зам.Ректор УД

4. Отчет за дейността на Център за развитие на кариерата.

Докл.: Зам.Ректор АСК

5. Отчет за дейността на Център за професионално обучение.

  Докл. Зам.Ректор УД

6. Отчет за дейността на ЦНМП.

Докл.: Зам.Ректор ННППД

7. Отчет за научно-изследователската дейност, финансирана целево от държавния бюджет.

- Годишен финансов отчет

Докл.: Зам.Ректор ННППД

8. Промени във вътрешната нормативна база във връзка с въвеждането на нова критериална система
от НАОА за акредитация на докторски програми.

- Одити 2017
- Кодекс за академично единство
- Кодекс за академичен интегритет
- Правила за организиране на мобилността на студенти и докторанти и признаване на образователни кредити и периоди на обучение
- Правилник за приемане, обучение на докторанти и придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”
- Правила за академичен трансфер на студенти и докторанти

Докл.: Зам.Ректор АВО

9. Текущи

- Правилник за приемане на чуждестранни студенти в Технически университет - Варна
- Организационна структура за мониторинг и управление на СУК в Технически университет – Варна
- Правилник за устройството и дейността на Център по качество при Технически университет - Варна