Академичен съвет


 

График за провеждане на частични избори за Председател, Зам. Председател на Общото събрание и Ректор на ТУ – Варна с мандат 2015-2019 г.

04.02.2019 г - Приемане на решение  и график за провеждане на частични избори за  Председател, Зам. Председател на Общото събрание и Ректор  на ТУ-Варна с мандат 2015-2019 год.

06.02.2019 г. - Стартиране на кампания за частични избори за Председател, Зам. Председател на Общото събрание и Ректор на ТУ-Варна с мандат 2015-2019 год. и за попълване на освободените квоти в Общото събрание на ТУ-Варна с мандат 2015-2019 г. за нехабилитирани преподаватели,  администрация, помощно-технически персонал и за студенти и докторанти.

20.02. 2019 г. - Краен срок за депозиране на предложения за Председател, Зам. Председател на Общото събрание и Ректор на ТУ-Варна в Комисията за подготовка на изборните процедури.

22.02.2019 г. - Краен срок за попълване на освободените квоти в Общото събрание с мандат 2015-2019 г.

25.02.2019 г. - Краен срок за утвърждаване на състава на Общото събрание от Ректора.

27.02. 2019 г. - Краен срок за обявяване на допуснатите кандидати за участие в избора за Председател, Зам. Председател на Общото събрание и Ректор на ТУ-Варна с мандат 2015-2019 год. от Комисията по подготовка на изборните процедури.

05.03. 2019 г. - Краен срок за подаване на жалби от недопуснати кандидати, ако има такива.

11.03.2019 г. - Краен срок за произнасяне от АС по подадените жалби от недопуснати кандидати за Председател, Зам. Председател на Общото събрание и Ректор на ТУ-Варна с мандат 2015-2019 г., ако има такива.

11.03.2019 г. - Краен срок за изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати за участие в избора.

22.03.2019 г. - Общо събрание за провеждане на частични избори за Председател, Зам. Председател на Общото събрание и Ректор  на ТУ-Варна с мандат 2015-2019 г.

25.03.2019 г. - АС за избор на заместник- ректори с мандат 2015-2019 г.

  1. Частичните избори за Председател, Зам. Председател на Общото събрание и Ректор на ТУ-Варна с мандат 2015-2019 да се проведат от състава на действащото Общото събрание, утвърден за 2019 г.
  2. Кандидатите за Ректор, участващи в частичните избори довършват мандат 2015-2019 г. и ще трябва да представят теза за изпълнение на мандатна програма за същия период.

Графикът е приет на Академичен съвет на Технически университет – Варна.