Заседание на АС 27/11/2017

1. Отчет за изпълнение на препоръките от институционалната акредитация на ТУ-Варна. 

Докл.: Зам. Ректор АВО

2. Анализ на академичната мобилност по програма „Erasmus“.

Докл.: Директор отдел МС

3. Текущи.