Заседание на АС 25/09/2017

1. Приемане план за заседанията на АС за зимен семестър на учебната 2017/ 2018 г.   

Докл.: Ректор

2. Информация за текущото състояние на КСП. 

Докл. Зам. Ректор УД

3. Утвърждаване финансовия отчет за първото шестмесечие на 2017г. и анализ на финансовото състояние на ТУ-Варна към 30.09.2017г.

Докл.: Гл.счетоводител

4. Текущи: