Заседание на АС 26/06/2017

1. Приемане на нови и корекции в действащи учебни планове.

Докл.: Зам.Ректор УД

2. Информация за хода на кандидат-студентската кампания.

Докл.: Зам.Ректор УД

3. Правилник за приемане на студенти за обучение в ОКС”Магистър” на ТУ-Варна през учебната 2017/2018 г.
( Приет с Протокол №21 24.04.2017г. от Заседание на АС 24/04/2017  )

Докл.: Зам. Ректор УД

4. Отчет за изпълнение на плана за атестиране 2016/2017г. и приемане на план за атестиране за учебната 2017/18 г.

Докл.: Зам.Ректор АСК

5. Актуализиране на Наредба за академичната заетост на преподаватели за учебната 2017/18 г.

Докл.: Зам.Ректор УД

6. Финансово състояние на ТУ-Варна за първото полугодие на 2017 г.

Докл.: Гл.Счетоводител

Анализ на състоянието на ТУ-Варна в хода на провежданата реформа на системата на висшето образование в РБългария

7. Текущи.
   Доклад с обобщени констатации и предприети действия от планиран вътрешен одит на звената на ТУ-Варна

   предложение за промени в: ПРАВИЛНИК за приемане, обучение на докторанти и придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките” в ТУ - Варна