Академичен съвет


Заседание на АС 29/10/2018

1. Анализ на КСП и приемане на мерки за подобряване организацията и ефективността на КСП за 2019/20 год.   

Докл. Зам. Ректор УД

2. Приемане на Правилник за прием на студенти в ОКС „Бакалавър“ за учебната 2019/20год. 

Докл. Зам. Ректор УД

3. Приемане на Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България в ТУ-Варна. 

Докл.: Зам.Ректор АСК

4. Анализ на финансово състояние на ТУ – Варна за деветмесечието на 2018г.  

Докл.: Гл.Счетоводител

5. Текущи.