Проект "Развитие потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти от инженерните науки в ТУ - Варна и техния принос за развитие на икономика, базирана на знанието."

 

 

 

Цели на проекта

  • Повишаване привлекателността на докторантурата сред младите хора и стимулиране активното участие на докторантите в изследователския процес.
  • Превръщане на докторантурата и постдокторантурата в двигателна сила и инструмент за развитие на икономиката, базирана на знанието и иновациите.
  • Развитие на специализациите като резултат от интеграцията на ТУ - Варна с бизнеса и задълбочаване на неговото научно обслужване.

Проектното предложение е насочено към инвестиции в човешки капитал за развитие на потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти в областта на инженерните науки. В резултат на това същите ще придобият нови знания и умения, способстващи за бъдещата им успешна професионална реализация, което от своя страна ще повиши качеството на инженерното образование.

Реализацията на този проект ще доведе до нарастване ефективността на работа на ТУ – Варна като обучителна институция и стимулиране на научното и кариерно развитие на младите хора, работещи там.

Повишената квалификация и научни постижения на докторантите, постдокторантите и младите учени от ТУ – Варна ще им даде възможност, участвайки активно в учебния процес, да вложат своя принос за постигането на целта на приоритетната ос 3 на ОП „РЧР”, насочена към подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Осъществяването на проекта ще доведе до засилване мотивацията на младите хора, завършващи инженерно образование за реализация в сферата на науката и образованието и към повишаване качеството на научните разработки. Проектното предложение цели да развие научния потенциал и на онази част от целевите групи, която вече е ангажирана в образователната и научна дейност, посредством създаването на възможности за тяхната допълнителна квалификация.

Дейности

  • Подкрепа на нови и започнали докторски програми.
  • Повишаване на научния потенциал на постдокторанти и млади учени чрез провеждане на обучение по модернизирани индивидуални научни и кариерни планове.
  • Стимулиране развитието на специализациите като форма на интеграция на ТУ – Варна с бизнеса и научното му обслужване.
  • Изграждане на механизми и подпомагане на мобилността на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти.
  • Модернизация на научната инфраструктура и изграждане на благоприятна среда за осъществяване на дейности за ускорено научно и кариерно израстване.
  • Осигуряване на устойчивост на проектните резултати и на модернизираната политика на ТУ – Варна за подпомагане на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти.
  • Информационна и промоционална кампания

Екип на проекта

Админстративен екип на проекта:

Ръководител на проекта доц. д-р инж. Венцислав Вълчев

Координатор на проекта проф. д.ик.н. Ангел Мирчев

Счетоводител: Мария Бахчеванова

Технически сътрудник инж. Галя Николова

Специалист кариерно развитие – Лидия Николова

Експерт мобилност и международни специализации - инж. Мариела Чолева

Експерт логистика гл.ас. д-р Красимира Карджилова

Системен администратор ас. инж. Ангел Маринов

Експерт медийно осигуряване – гл.ас д-р Е.Беков

 

Към сайта на проекта »