УКАЗАНИЯ

за приемане на документи и настаняване в студентските oбщежития

на ТУ - Варна през учебната 2020/2021 година

 

I. Условия за настаняване в СО

1. Право за настаняване в студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, на които не е налагано наказание „отстраняване от общежитие", и които са с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават (чл.11 от ППСОС).

2. Документи за настаняване в студентски общежития, могат да подават студенти, отговарящи на условията на чл.12, ал.2 и 3 от Правилника за правата и задълженията на студентите в ТУ-Варна.

II. Необходими документи за кандидатстване за общежитие (чл.15 от ППСОС):

Необходимите документи можете да подавате онлайн на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на място в СО бл. 18, /ул. Дубровник/, стая 104, тел.: 052 303 239

1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за общежитие по образец - Приложение 1.

2. Ползвалите общежитие през предходната учебна година, желаещи да запазят заеманата от тях стая (ако са класирани), да попълнят Приложение 2.

3. Студентите от 1 курс или такива, които до сега не са били настанявани в общежитие следва да попълнят Приложение 3.

4. Документи за други учащи в семейството (за многодетните семейства) – от съответното учебно заведение.

5. За членове на семейството до 7-годишна възраст (за многодетните семейства) – копие от акта за раждане.

6. За студенти с неизвестен родител – копие от акта за раждане.

7. За студенти с починал родител – копие от смъртен акт.

8. За студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди - копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК.

УКАЗАНИЯ попълване на формулярите

III. Класиране за настаняване в СО

III.1. Без класиране в студентските общежития се настаняват (чл.13, ал.2 от ППСОС):

1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 ЗВО;

2. Български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 ЗВО или са освободени от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 ЗВО и са:

а) Несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;

б) студенти с неизвестен или починал родител;

в) Несемейни студенти - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;

г) Студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди;

д) Студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа;

3. Български граждани - редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата;

4. Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидено ползването на студентско общежитие.

III.2. Класиране (чл.16 от ППСОС):

1. Критериите за класиране включват успеха от предходната година за студентите от горните курсове, кандидатстудентския бал - за студентите първа година.

2. Класирането за настаняване в студентско общежитие се извършва всяка учебна година по низходящ брой точки:

2.1. За първокурсници:

Брой точки = 0,8*(кандидат студентски бал/брой ценки)

2.2. 3а горните курсове:

Брой точки = Среден успех от предходната учебна година

2.3. На основание чл. 15, ал.1 от Наредба за ползване на студентските общежития и столове, Приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 год., обн. ДВ, бр. 86/03.10.2008г., изм. ДВ, бр. 79/06.010.2009г., изм., ДВ, бр. 62/1207.2013 г. , не се извършва класиране, когато кандидатите за настаняване в студентското общежитие са по-малко от свободните места в него.

IV. Настаняване в студентско общежитие (чл.18 от ППСОС):

1. Студентите получават индивидуални настанителни заповеди от Инспектор общежития и настаняване, след като представят за справка лична карта, адресна регистрация и уверение, че са записани в редовна форма на обучение за съответната учебна година.

2. Необходими документи за настаняване на класираните студенти:

2.1 Настанителна заповед – издава се от Инспектор общежития в деня на настаняване;

2.2.Документ за самоличност;

2.3.УВЕРЕНИЕ, че студентът е записан като учащ в редовна форма на обучение за съответната учебна година или заповед за зачисляване в докторантура или специализация – издава се от Експерт ТИС от сектор Фронт офис Обслужване на студенти за съответната специалност;

2.4.Адресна регистрация - издава се от администрацията на район „Приморски" след представяне на настанителната заповед;

2.5.Две снимки - паспортен формат;

3. Ненастанилите се в тридневен срок от получаване на индивидуалната настанителна заповед /без наличие на уважителни и неотложни причини/, губят правото си за настаняване в студентско общежитие. На техните места се настаняват резерви по реда на класиране, ако има такова.

4. Разместване от една стая в друга, през учебната година, става чрез подаване на молба за разместване (по образец) до КСБВУ при Инспектор общежития и настаняване.

V. Срокове за прием на документи, класиране и настаняване:

1. Прием на документи за ползване на студентско общежитие

- от 01.07.2020г. до 21.08.2020 г. включително /в работните дни/ -  онлайн в сайта на ТУ – Варна, или в СО блок 18 /ул. Дубровник/,  стая 104.

За последваща информация следете сайта на ТУ – Варна!

 

 

Правилник...

Наредба...

 

 

КАК ДА СТИГНЕТЕ ДО СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 18