ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ И ЗА РЕКТОР НА ТУ-ВАРНА С МАНДАТ 2015-2019 Г.

-Кандидати за участие в частични избори на Технически университет – Варна с мандат 2015-2019г.

 

-Окончателен списък на книдатите в част.избори 15-19г.

-Препис-извлечение от протокол №6 на Комисията по подготовка на изборните процедури в ТУ-Варна от 21.02.2019г. утвърдена от АС на ТУ-Варна

- Протокол от заседание на Комисията по подготовка на изборните процедури в ТУ-Варна 30.06.2016г.

- Протокол от заседание на Комисията по подготовка на изборните процедури в ТУ-Варна

- РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗБОР НА ОБЩО СЪБРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 29.06.2015 Г.

- ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Комисията по подготовка на изборните процедури в ТУ- Варна, утвърдена от АС с пр.41/06.04.2015 г.

- РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗБОР НА ОБЩО СЪБРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 13.07.2015 Г.


ИЗБОРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУ-ВАРНА С МАНДАТ 2019-2023 ГОД.

 - Решение за провеждане на избори за индивидуални и колективни органи за управление на ТУ-Варна с мандат 2019-2023 год.

- Решение за определяне на числения състав и структурата на Комисиите по подготовка на изборните процедури и на Комисията по провеждане на изборите в ТУ-Варна за мандат 2019-2023 год.

- Решение за определяне на квоти за хабилитирани преподаватели, нехабилитирани преподаватели, студенти и докторанти в Общото събрание на ТУ-Варна, мандат 2019-2023 год.

- Решение за определяне на числен състав и структура на Академичния и Контролния съвет на ТУ-Варна, мандат 2019-2023 год.