проф. дн инж. Росен Николов Василев

е ректор на Технически университет-Варна от 01.07.2015 г.

Мандатна програма за мандат 2015 - 2019 г.

Новоизбраният Ректор на ТУ-Варна проф. дн инж. Росен Василев е роден на 19.05.1963г.. Завършва Технически университет (тогава ВМЕИ)-Варна през 1988 г. , специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”. Същата година печели конкурс за асистент по „Теоретична електротехника” към катедра „Теоретична и измервателна електротехника” към Технически университет – Варна. Последователно преминава през старши и главен асистент. През 2003 година защитава дисертационен труд на тема “Изследване и оптимизация на електроснабдителните системи на промишлени предприятия в режим на понижено натоварване”. През 2006г. се хабилитира като доцент по „Измервателна електротехника”, а през 2011 година е избран за Заместник Ректор по „Акредитация и развитие” на ТУ-Варна.

Проф. дн инж. Росен Василев има изявени научни интереси в областта на електроизмервателната техника, интелигентните системи за измерване, контрол и управление на електроснабдителните мрежи, изпитванията по ЕМС и електробезопасност, сертификацията и оптимизирането на качеството на ел.енергията и загубите на мощности, управлението и автоматизацията на процесите в електроенергетиката и др.. Автор е на над 90 публикации в изброените области.Член е на НТС, на IEEE, на организационни и програмни комитети на конференции и др.

 

Ректорите през годините

проф. д-р инж. Овид Фархи
от 14.05.2007 г. до 01.07.2015 г.

проф. д-р инж. Стефан Барудов
от 15.09.1999 г. до 14.05.2007 г.

проф д.т.н. инж. Асен Недев
от 15.04.1991 г. до 15.09.1999 г.

проф. д.т.н. инж. Димитър Димитров
от 03.12.1986 г. до 15.04.1991 г.

проф. д.т.н. инж. Дончо Дончев
от 07.03 1985 г. до 03.12.1986 г.

з.д.т. проф. д.т.н. инж. Емил Станчев
от 15.10.1979 г. до 25.01.1985 г.

проф. инж. Лефтер Лефтеров
от 01.03 1973 г. до 15.10.1979 г.

з.д.т. проф. к.т.н. инж. Петър Пенчев
от 09.03.1967 г. до 01.03.1973 г.

з.д.т. проф. к.т.н. инж. Марин Опрев
от 01.01.1963 г. до 09.03.1967 г.