Проект: Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко - и енергоспестяващи системи и технологии"

Процедура "Изграждане и развитие на жентрове за компетентност"

Компонент "Мехатроника и чисти технологии"

Проектът е с бюджет: 23 569 719,17 лева. Срок за изпълнение на проекта: март 2018 г. - 31 декември 2023 г.

Бенефициент (партньори по проекта):

  • Технически университет - Габрово;
  • Технически университет – София;
  • Централна лаборатория по приложна физика към БАН – Пловдив;
  • Институт по системно инженерство и роботика;
  • Софийски университет "Св. Климент Охридски";
  • Технически университет – Варна;
  • Институт по електроника – БАН.

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни,  eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 (ИСИС).

Повече информация за проекта тук.

Информация за лаборатория „Изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения“ към проекта може да намерите тук

Презентация на лаболаторията тук