Семестриалните такси (субсидирано от държавата обучение) съгласно заповед 664 ПФ / 08.05.2020 на Ректора на ТУ-Варна са съответно:

Специалност   Семестриална такса - редовно обучение Семестриална такса - задочно обучение
Автоматика,информационни и управляващи компютърни системи АИУКС 325,00 лв. 275,00 лв.
Автомобилна техника АТ 325,00 лв. -
Агрономство А 375,00 лв. 300,00 лв.
Биомедицинска електроника БМЕ 325,00 лв. 275,00 лв.
Възобновяеми енергийни източници ВЕИ 325,00 лв. 275,00 лв.
Електроенергетика ЕЕ 325,00 лв. 275,00 лв.
Електроника Е 325,00 лв.  275,00 лв.
Електрообзавеждане на кораба ЕОК 700,00 лв. 515,00 лв.
Електроснабдяване и електрообзавеждане ЕСЕО 325,00 лв. 275,00 лв.
Електротехника и електротехнологии ЕТЕТ 325,00 лв. 275,00 лв.
Защита на населението при бедствия и аварии ЗНБА 375,00 лв. 300,00 лв.
Индустриален дизайн ИД  375,00 лв. -
Индустриален мениджмънт ИМ  375,00 лв. 300,00 лв.
Инженерна екология ИЕ 325,00 лв. 275,00 лв.
Информационни и комуникационни технологии ИКТ 375,00 лв. 300,00 лв. 
Компютъризирани технологии в машиностроенето КТМ  325,00 лв. 275,00 лв.
Компютърни системи и технологии КСТ  375,00 лв. 300,00 лв.
Корабни машини и механизми КММ  650,00 лв. 500,00 лв.
Корабоводене К  800,00 лв. 650,00 лв.
Корабостроене и морска техника КМТ  325,00 лв. -
Логистика на водния транспорт ЛВТ 325,00 лв. 275,00 лв.
Машиностроителна техника и технологии МТТ 325,00 лв. 275,00 лв.
Производствен инженеринг ПИ 325,00 лв. 275,00 лв.
Роботика и мехатроника РМ 325,00 лв. 275,00 лв.
Софтуерни и интернет технологии СИТ 375,00 лв. -
Социален мениджмънт СМ 300,00 лв. 275,00 лв.
Технологично предприемачество и иновации ТПИ 375,00 лв. 300,00 лв.
Топлотехника и инвестиционно проектиране ТИП 325,00 лв. 275,00 лв.
Транспортна техника и технологии ТТТ 325,00 лв. 275,00 лв.
Транспортна техника и технологии - Колеж в структурата на Университета ТТТ_к - 275,00 лв.

 

Семестриалната такса може да бъде платена в произволна банка или чрез Изипей, по сметката на ТУ - Варна в обслужващата търговска банка:

"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД Клон Варна

IBAN: BG02IABG74793100482100

BIC: IABGBGSF

Титуляр: Технически университет - Варна

!!! При попълване на вносната бележка за "задължено лице" се изписва името на студента – собствено, бащино и фамилно и ЕГН. За "основание на плащане" се изписва "семестриална такса, специалност и форма на обучение".