Семестриалните такси  съгласно РМС № 275 от 23 април 2020 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 г. и съгласно заповед № 664-ПФ / 08.05.2020 г. на Ректора на ТУ-Варна са съответно:

 

Учебни такси I курс по специалности

Учебни такси ОКС "Бакалавър" СДО

Учебни такси ОКС "Бакалавър" НСДО

Учебни такси ОКС "Магистър"

 

 

Учебни такси по направления

 • За всички професионални направления в област „Технически науки” (без ПН „Общо инженерство“ и „Комуникационна и компютърна техника“):
  - редовно обучение – 325 лв.;
  - задочно обучение – 275 лв.;
 • За професионално направление „Общо инженерство“ и „Комуникационна и компютърна техника“:
  -редовно обучение – 375 лв.;
  -задочно обучение – 300 лв.
 • За професионално направление „Растениевъдство”:
  - редовно обучение – 375 лв.;
  - задочно обучение – 300 лв.
 • За професионално направление „Социални дейности”:
  - редовно обучение – 300 лв.;
  - задочно обучение – 275 лв.
 • За специалности по регулирани професии:
  • Специалност „Корабни машини и механизми“ (само за 1 курс):
   - редовно обучение – 650 лв.;
   - задочно обучение – 500 лв.
  • Специалност „Корабни машини и механизми“ (за всички останали курсове):
   - редовно обучение – 560 лв.;
   - задочно обучение – 470 лв.
  • Специалност „Електрообзавеждане на кораба“ (само за 1 курс):
   - редовно обучение – 700 лв.;
   - задочно обучение – 515 лв.
  • Специалност „Електрообзавеждане на кораба“ (за всички останали курсове):
   - редовно обучение – 605 лв.;
   - задочно обучение – 515 лв.
  • Специалност „Корабоводене“ (само за 1 курс):
   - редовно обучение – 800 лв.;
   - задочно обучение – 650 лв.
  • Специалност „Корабоводене“ (за всички останали курсове):
   - редовно обучение – 645 лв.;
   - задочно обучение – 600 лв.


Семестриалната такса може да бъде платена в произволна банка или чрез Изипей, по сметката на ТУ - Варна в обслужващата търговска банка:
 

"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД Клон Варна

IBAN: BG02IABG74793100482100

BIC: IABGBGSF

Титуляр: Технически университет - Варна

!!! При попълване на вносната бележка за "задължено лице" се изписва името на студента – собствено, бащино и фамилно и ЕГН. За "основание на плащане" се изписва "семестриална такса, специалност, форма на обучение и факултетен номер".