Подобряване на образователната система за възрастни в областта на аграрните науки – проект AGRI BASE

Катедра „Растениевъдство“ е един от основните партньори по проект AGRI BASE (ДОГОВОР 2015-1-МКО1-КА204-002857), който стартира на 15.10.2015 г.,  и е финансиран от ЕС, по програма Еразъм+, Ключова дейност 2, Стратегически партньорства.

http://www.agri-base.eu/                                      

Проектът има за цел подобряване на образователната система за възрастни в областта на аграрните науки. Идеята за проекта възниква от факта, че голяма част от земеделските производители нямат официални познания в тази област. Проектът се провежда в две фази.


Boosting Adult System Education in Agriculture - AGRI BASE

Department of "Plant Production", TU Varna, is one of the main partners in the project AGRI BASE (CONTRACT 2015-1-MKO1-KA204-002857), which started on 15.10.2015, and is funded by EU, Erasmus + programme,  K2 Strategic Partnership.

http://www.agri-base.eu/

The project aims to improve the educational system of adults in the field of agriculture. The project idea emerged from the fact that an insignificant number of agricultural producers have a formal knowledge in this field. The project will be conducted in the two phases, each with two complementary set of activities.