Проект № BG161PO003-1.2.04-0045-C0001/20.08.2013г. „Модернизиране на общофакултетна агроекологична лаборатория за анализ качеството на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда”, с бенефициент Технически Университет – Варна, се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 


Плакат

 

Цел

Настоящото проектно предложение има за цел да укрепи и развие иновативния капацитета на Технически университет – Варна за изпълнението на успешни програми за образователна, научно-изследователска и развойна дейност чрез модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания, конкретизирани в анализ на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда. Предвиденото за закупуване оборудване за агроекологична лаборатория ще позволи със съвременна апаратура и методики да се извършва пълен анализ, включващ физико-химични, биохимични, генетични, биофизични и токсикологични проучвания в агроекологичен аспект. Резултатите ще дадат възможност да се получи цялостна оценка за качествените показатели и безопасността на разнообразна растителна продукция и храни, с цел предотвратяване на възможните неблагоприятни ефекти върху човешкото здраве.

Реализирането на проектното предложение на фона на съвременните изисквания за качество, ефективност, обхват и интензивност в обучението, ще даде възможност на Факултета по морски науки и екология на ТУ – Варна да отговори адекватно не само на конкурентния натиск, но и на високите академични стандарти на научно-приложната дейност.

Съответствието на проектното предложение с целите на приоритетна ос 1 има три основни аспекта:

1. Подобряване нивото и качеството на образованието.

Общофакултетната лаборатория ще позволи да се провежда висококачествен учебен процес по редица специализиращи дисциплини в различни специалности на ФМНЕ при ТУ - Варна – „Агрономство”, „ТТОМОС”, „Корабоводене” и „ЕФП”. По този начин ще се създадат условия за разширяване обхвата на практическите умения на студентите. Модернизираната лабораторна база по агроекология, ще даде възможност на студентите и докторантите да се обучават, да прилагат и провеждат научни-приложни изследвания със съвременна апаратура и методики. В следствие на това в по-голяма степен ще се задоволят и потребностите на бизнеса от квалифицирани кадри с практически знания и опит, което е предпоставка за повишаване конкурентноспособността на българската икономика. Модернизираната база ще се използва за разрабоване на теми за участие в студентски научни сесии, изготвяне на дипломни работи, експериментални изследвания по докторски дисертации.

2. Издигане на нивото на научноизследователската и развойна дейност до нивото на европейските и световни научно-изследователски центрове.

Осъвременяването на агроекологичната лабораторна база ще разшири възможностите за интеграция на ТУ – Варна с европейските и световни изследователски институции в тази област и ще го превърне в предпочитан партньор за национални и международни програми и проекти.

3. Изграждане на ТУ – Варна като център за решаване на възникнали производствени и екологични проблеми в Североизточна България.

Модернизираната лаборатория по агроекология ще бъде уникална за ТУ – Варна, тъй като с такава апаратура не разполага друг университет в Североизточна България. Наличието на съвременна материална база ще даде възможност да се реализират своевременно научно-приложни изследвания за решаване на агроекологични проблеми, възникнали в хода на стопанската дейност, като напр. оползотворяването на замърсени земеделски земи, предотвратяване натрупването на пестициди и нитрати в почвите и в земеделската продукция и храни. Възможностите за осъществяване на бързи и прецизни анализи, както и наличието на висококвалифицирани кадри, са предпоставка ТУ – Варна да се превърне в център за анализ на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда, както и за даването на адекватни становища и препоръки при решаването на възникнали агроекологични проблеми в района на Североизточна България.

Дейности

Дейност 1. Управление, мониторинг и отчетност на проекта

Дейност 2. Придобиване/закупуване на съвременна апаратура за модернизиране на общоуниверситетска агроекологична лаборатория за анализ качеството на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда

Дейност 3. Определяне на физико-химичните характеристики на почвата и мониторинг и оценка на качеството на атмосферния въздух в индустриално замърсени терени (около Девня, завод „Метал”), от земеделски земи, обект на интензивна земеделска дейност и от земеделски площи

Дейност 4. Биохимичен анализ на растителна продукция от лимец, пшеница и слънчоглед, отгледани на индустриално замърсени терени, на земеделски земи, обект на интензивна земеделска дейност и на земеделски площи, използвани за биологично земеделие

Дейност 5. Биофизичен анализ на растителна продукция от лимец, пшеница и слънчоглед

Дейност 6. Токсикологичен и генетичен анализ на растителна продукция от лимец, пшеница и слънчоглед

Резултати

Дейност 1: Управление, мониторинг и отчетност на проекта.

 • Създаден е Управителен съвет, който наблюдава и анализира всички процеси по реализацията на поставените в проекта цели.

Дейност 2: Придобиване/закупуване на съвременна апаратура за модернизиране на общоуниверситетска агроекологична лаборатория за анализ качеството на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда.

Поддейности 2.1, 2.2, 2.3, 2.4: Избор на изпълнители/доставчици, сключване на договори, доставка и въвеждане в експлоатация на апаратура за анализ качеството на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда.

 • Изготвена документацията за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
 • Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка в съответствие със Закона за обществени поръчки /ЗОП/.
 • Сключен 1 договор за възлагане на обществена поръчка с избрания кандидат „Марвел” ООД. Стартирано е изпълнението на договора. Извършено е авансово плащане в размер на 40 % от стойността, съгласно условията, заложени в договора.
 • Подписани са приемо-предавателни протоколи и финален приемо-предавателен протокол за доставки с доставчика „Марвел” ООД.
 • Подписан е протокол за пускане в експлоатация  с доставчика „Марвел” ООД.

Дейност 3: Определяне на физико-химичните характеристики на почвата и мониторинг и оценка на качеството на атмосферния въздух в индустриално замърсени терени (около Девня, завод „Метал”), от земеделски земи, обект на интензивна земеделска дейност и от земеделски площи.

            Поддейност 3.1: Определяне физичните характеристика на почвата преди засяване на културите, включени в проучването, както и след прибиране на реколтата от тях.

Изследвани са почвени проби от три района:

- район Генерал Тошево, от участък използван за биологично земеделие.

- район Щипско, от участък използван за интензивно земеделие.

- район Девня, от промишлено замърсен район.

 • Структура на почвата

Агрегатният анализ е извършен по метода на Савинов в модификация на Вершиинин-Ревут. Сухото и мокро пресяване на почвата за определянето на процентното съотношение на различните по големина структурни агрегати и разпределянето на водоустойчивите агрегати по размери на проучваните площи, използвани за  различни системи на земеделие и за отглеждане на различни култури, е извършено с лабораторна машина за ситов анализ.

 • Плътност на почвата

Плътността на почвата, при всички култури в началото и края на вегетацията им, е определена по метода на Качински чрез пръстени с вместимост 100 cm3. Обемната плътност на почвата е определяна при ненарушено, естествено състояние на почвата, чрез пръстени с вместимост 100 cm3, при всички култури в началото и края на вегетацията им.

Поддейност 3.2: Изследването на химичните характеристики на почвата – тежки метали и пестициди преди засяването на културите и след прибирането на реколтата.

 • Чрез въведената в експлоатация апаратура по Поддейност 2.1. се реализира Дейност 3.2. Целта на настоящата дейност е да се установи степента на замърсяване на почвите от специфични райони с тежки метали и пестициди. За реализация на  дейността, са направени пилотни проучвания на съдържанието на тежкия метал – кадмий и на азотсъдържащия пестицид – металаксил в почви преди сеитбата и след прибирането на продукция от лимец, пшеница и слънчоглед, отгледани на индустриално замърсени терени (район Девня), на земеделски земи, обект на интензивна земеделска дейност (район Щипско) и на земеделски площи, използвани за биологично земеделие (район Генерал Тошево).

Поддейност 3.3: Анализ на атмосферния въздух в проучваните райони.

 • Чрез въведената в експлоатация апаратура по Поддейност 2.1. се реализира Поддейност 3.2. Целта на тази поддейност е да се установи степента на замърсяване на атмосферния въздух главно с фини прахови частици ФПЧ10 в проучваните райони:

-          Промишлен район – гр. Девня;

-          Район с интензивна земеделска дейност – с. Щипско, Провадийско;

-          Район с биологично земеделие – Генерал Тошево.

С получения EVM преносим анализатор на прах във въздуха, е извършен мониторинг на фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух в посочените райони.

Дейност 4: Биохимичен анализ на растителна продукция от лимец, пшеница и слънчоглед, отгледани на индустриално замърсени терени, на земеделски земи, обект на интензивна земеделска дейност и на земеделски площи, използвани за биологично земеделие.

 • Съдържанието на протеин/азот в проучваните растителни проби е извършено  чрез апарат за анализ по метода на Дюма.
 • Съдържанието на глутен (добив мокър глутен) е определяно по БДС 13375-88.
 • Съдържанието на скорбяла, мазнини, влакнени и минерални вещества в проучваните растителни проби е определено с помощта на NIR анализатор (чрез NIR спектроскопия).

Анализите са осъществени преди засяване на културите – лимец, пшеница и слънчоглед, както и след прибиране на реколтата от същите.

Дейност 5: Биофизичен анализ на растителна продукция от лимец, пшеница и слънчоглед.

 • Електрични характеристики

Тест измерването на електричните характеристики – L, Z, R и проводимост за всеки образец, имащ различно съдържание на влага и различни технологични и биохимични показатели е извършено с LCR meter.

 • Термофизични характеристики

За изследване на термофизичните характеристики е използван метод на горещата тел – Нot Wirе (HW), приложим за апарата ISOMET. Той дава възможност за определяне на топлопроводимост на твърди частици, прах, пясък и гранулирани материали.

 • Спектроскопски характеристики

За изследването на тези характеристики е използан метода на спектралния анализ, чрез апарата спектрофотометър с индуктивно – свързана плазма. Направени са тест измервания на спектрите на излъчване на изследваните образци.

За математическа и статистическа обработка на данните е използвана програма за статистическа обработка, както и програмата Граффер.

Дейност 6: Токсикологичен и генетичен анализ на растителни проби от лимец, пшеница и слънчоглед.

 

Поддейност 6.1: Токсикологичен анализ на растителни проби от лимец, пшеница и слънчоглед.

Целта на настоящата дейност е да се установи степента на акумулация на тежки метали и пестициди в три вида агрокултури: лимец, слънчоглед и пшеница, отглеждани в  индустриално замърсени терени (район Девня); земеделски земи, обект на интензивна земеделска дейност (район Щипско) и земеделски площи, използвани за биологично земеделие (район Генерал Тошево). Реализацията на дейността ще допринесе за изследване на биологичния потенциал на растителните видове за акумулация на токсични вещества; проучване на възможностите за използване на агрокултурите като фиторемедиатори на замърсени почви и приложение на адекватни ремедиационни практики.

 • Концентрациите на кадмий в растителните проби са определени с получения по проекта (Поддейност 2.1) спектрофотометър с индуктивно-свързана плазма, в съответствие с изискванията на ВЛМ 39:2009.
 • Концентрациите на металаксил в растителните проби са определени с получения по проекта (Поддейност 2.1) газов хроматограф, в съответствие с изискванията на БДС EN 15662:2009.

Поддейност 6.2: Генетичен анализ на растителни проби от лимец, пшеница и слънчоглед.

            За проследяване на генетичната конституция на лимеца, пшеницата и слънчогледа е определян  митотичния им хромозомен брой.

 • Митотичният анализ на лимеца  показва, че изследваните растения имат еднакъв хромозомен брой (2n=14). В кариотипа се наблюдават две двойки сателитни хромозоми, едната е по-дълга от другата, с по-добре изразен сателит.
 • Хромозомният брой на пшеницата в трите проучвани района е константен (2n=42), представен от геномите A, B и D. Наблюдават се две двойки сателитни хромозоми (1B и 6B).
 • Резултатите от кариологичното проучване на слънчогледа, който е с 2n=34, показват, че  хромозомите при слънчогледа не са особено дълги. Наблюдавани са хромозоми с ясно изразени сателити на късото рамо. Преобладават хромозомните двойки с добре изразено медиално разположение на центромерата.

 

За контакти:

доц. д-р Драгомир Пламенов – ръководител на проекта
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел: 052 383645, 052 383670