МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ УЧЕНИ – 2011 г.” НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ

Tема: Изследване якостта на нови синтеровани материали с приложение в автомобилната промишленост при циклично натоварване

Продължителност 2 год.

Цели:

1. Да разработи, конструира и калибрира стенд за ултразвуково изпитване на умора, като на базата на този стенд да проведе планирани експерименти за уморна якост на синтеровани нисколегирани (основно с Cr) стомани с различна порестост и след различни режими на термообработка. На база на тези изпитания да създаде база данни, която да бъде от полза на производители, конструктори и изследователи. Да разработи модели на синтеровани материали и да моделира напрегнатото състояние на конкретни детайли. Да направи динамичен анализ на механизми със синтеровани компоненти.

2. Да повиши своя научно изследователски опит, както и да допринесе за развитието на базовата организация. Получените резултати, нови знания и умения да бъдат устойчиво разпространени, чрез образователния процес, научни форуми и срещи с бизнеса. Успешното реализиране на проекта ше бъде база за хабилитация на ръководителя, а натрупаните знания и изследователскки опит ще помогнат на участниците докторанти за успешно завършване и защита на дисертационните работи.


Научни задачи:

1. Детайлно проучване на употребата на синтеровани компоненти в автомобилната промишленост.
2. Проектиране, разработване и калибриране на стенд за изпитване на умора работещ на честота 20кHz.
3. Симулационно моделиране на пробните образци, за уточнаване на подходящи размери.
4. Изработване на няколко серии пробни образци чрез- пресоване, спичане, механична обработка и термообработка.
5. Провеждане планирани експерименти с цел определяне влиянието на различни фактори върху якостта на умора на синтеровани образци.
6. Металографски и фрактографски анализ на микроструктурата и ломовете на изпитаните образци;
7. Моделиране напрегнатото състояние на синтеровани компоненти (зъбни колела мотовилки и др.).
8. Динамичен анализ на механизми със синтеровани компоненти.

Към сайта на проекта »