Документи за изтегляне

СИСТЕМА от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите

ПРАВИЛА за организиране, провеждане и отчитане на вътрешните конкурси за научни изследвания, финансирани целево от държавния бюджет

ЗАПОВЕД на Ректора за обявяване на конкурсите

Приложение 1 Разпределение на средствата за 2018г.

Приложение 2 Календарен план за изпълнение на научноизследователски проекти

Приложение 3 Конкурсни комисии

Указания за изготвяне на отчети:

УКАЗАНИЯ за изготвяне на ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕДНОГОДИШЕН НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ – 2018 г.

УКАЗАНИЯ за изготвяне на ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ В ПОДКРЕПА НА КЛУБНАТА ДЕЙНОСТ – 2018 г.

УКАЗАНИЯ за изготвяне на ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ В ПОМОЩ НА ДОКТОРАНТИ – 2018 г.

УКАЗАНИЯ за изготвяне на ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ  ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ ИЗДАВАНЕТО НА СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ-2018 г.

УКАЗАНИЯ за изготвяне на ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ  ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧЕН ФОРУМ ОРГАНИЗИРАН ОТ ТУ-ВАРНА-2018 г.

УКАЗАНИЯ за изготвяне на ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ  ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧЕН ФОРУМ, НА КОЙТО ТУ-ВАРНА Е СЪОРГАНИЗАТОР-2018 г.

УКАЗАНИЯ за изготвяне на ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕДНОГОДИШЕН СТАРТОВ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ-2018 г.

Указания за подготовка на предложения за проекти:

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на научноизследователски проекти в ТУ-Варна

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на научноизследователски проект в ТУ-Варна

УКАЗАНИЯ за финансиране на стартов научноизследователски проект

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на стартов научноизследователски проект

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на проекти в помощ на докторанти

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проект в помощ на докторанти

УКАЗАНИЯ за финансиране на проекти в подкрепа на клубната дейност

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проект в подкрепа на клубната дейност

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения на проекти за частично финансиране на научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е организатор

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на проекти за научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е съорганизатор

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на издаването на научни трудове

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на индивидуални участия в научни прояви

Заповед №271/09.05.2018 за класиране на проектите

Приложение №1 към Заповед №271 Списък на класираните проекти

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложение за университетски инфраструктурен проект

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за университетски инфраструктурен проект

УКАЗАНИЯ за междинен отчет

ИЗИСКВАНИЯ за оформяне на постери за участие в изложба-конкурс на "Месец на науката - 2018"

Договори:

ДОГОВОР за научноизследователски проекти

ДОГОВОР за проект в подкрепа на докторант

ДОГОВОР за проект за подкрепа на клубната дейност

ДОГОВОР за проект за частично финансиране на научен форум

ДОГОВОР за проект за частично финансиране на научен труд

ДОГОВОР за стартов научноизследователски проект