Документи за изтегляне

СИСТЕМА от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите

ПРАВИЛА за организиране, провеждане и отчитане на вътрешните конкурси за научни изследвания, финансирани целево от държавния бюджет

ЗАПОВЕД на Ректора за обявяване на конкурсите

Приложение 1 Разпределение на средствата за 2020г.

Приложение 2 Календарен план за изпълнение на научноизследователски проекти

Приложение 3 Конкурсни комисии


Указания за подготовка на предложения за проекти:

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на научноизследователски проекти в ТУ-Варна

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на научноизследователски проект в ТУ-Варна

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на проекти в помощ на докторанти

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проект в помощ на докторанти

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на проекти за подпомагане на клубната дейност

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проекти за подпомагане на клубната дейност

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за демонстрационни проекти, финансирани от субсидията за присъщата научноизследователска дейност на ТУ-Варна.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на демонстрационен проект.

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за допълнителна финансова подкрепа за проекти финансирани от национални и международни организации.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за допълнителна финансова подкрепа на проекти, финансирани от национални и международни организации.

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения на проекти за частично финансиране на научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е организатор

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на проекти за научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е съорганизатор

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на издаването на научни трудове

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на индивидуални участия в научни прояви


Указания за оценяване на предложенията за проекти - 2020 година:

УКАЗАНИЯ за оценяване на предложенията за научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2020 г.

УКАЗАНИЯ за оценяване на предложенията за научни проекти в помощ на докторанти, финансирани целево от държавния бюджет - 2020 г.

УКАЗАНИЯ за оценяване на предложенията за научни проекти за подпомагане на клубната дейност – 2020 г.

УКАЗАНИЯ за оценяване на предложенията за финансиране на демонстрационни проекти в ТУ-Варна – 2020 г.

УКАЗАНИЯ за оценяване на предложенията за допълнителна финансова подкрепа за проекти, финансирани от национални
и международни организации – 2020 г.


Класиране на проектите:

Заповед №224/12.05.2020 за класиране на проектите 

Приложение №1 към Заповед №224 Списък на класираните проекти 


Договори за изпълнение на проектите:

ДОГОВОР за научноизследователски проект

ДОГОВОР за проект в подкрепа на докторант

ДОГОВОР за проект за подкрепа на клубната дейност

ДОГОВОР за демонстрационен проект

ДОГОВОР за проект за частично финансиране на научен труд

ДОГОВОР за проект за частично финансиране на научен форум


Указания за уточняване на финансирането на проекти – 2020 година:

Указания за уточняване на финансирането на научноизследователски проект (НП) – 2020г.

Указания за уточняване на финансирането на демонстрационен проект (ДП) – 2020г. 

Указания за уточняване на финансирането на проект в помощ на докторанти (ПД) – 2020г.

Указания за уточняване на финансирането на проект за подпомагане на клубната дейност (КД) – 2020г. 

Указания за уточняване на финансирането на научен форум (НФ) – 2020г.


Указания за разработка на отчетите на проектите за 2020г. :

Указания за разработка на отчетите на научни проекти (НП) за 2020г.

Указания за разработка на отчетите на демонстрационни проекти (ДП) за 2020г.

Указания за разработка на отчетите на проекти в помощ на докторанти (ПД) за 2020г.

Указания за разработка на отчетите на проекти в подкрепа на клубната дейност (КД) за 2020г.

Указания за разработка на отчетите на проекти за частично финансиране на научен форум, организиран от ТУ-Варна - 2020г.

Указания за разработка на отчетите на проекти за частично финансиране на научен форум, на който звено от ТУ- Варна е съорганизатор – 2020г.

Указания за разработка на отчетите на проекти за частично финансиране издаването на Сборник-научни трудове за 2020г.

Указания за съставяне на резюметата на проектите, финансирани целево от държавния бюджет през 2020г.

  • Указания за оценяване на отчетите по проектите за 2020г.:

         ─     Указания за оценяване на отчетите по научни проекти (НП) за 2020г.

         ─     Указания за оценяване на отчетите по демонстрационни проекти (ДП) за 2020г.

         ─     Указания за оценяване на отчетите по проекти в помощ на докторанти (ПД) за 2020г.

         ─     Указания за оценяване на отчетите по проекти в подкрепа на клубната дейност (КД) за 2020г.

         ─     Указания за съставяне на обобщени отчети за изпълнение на проектите в основните звена за 2020г.