Документи за изтегляне

 

СИСТЕМА от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите

ПРАВИЛА за организиране, провеждане и отчитане на вътрешните конкурси за научни изследвания, финансирани целево от държавния бюджет

ЗАПОВЕД на Ректора за обявяване на конкурсите

Приложение 1 Разпределение на средствата за 2019г.

Приложение 2 Календарен план за изпълнение на научноизследователски проекти

Приложение 3 Конкурсни комисии


Указания за подготовка на предложения за проекти:

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на научноизследователски проекти в ТУ-Варна

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на научноизследователски проект в ТУ-Варна

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на проекти в помощ на докторанти

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проект в помощ на докторанти

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на проекти за подпомагане на клубната дейност

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проекти за подпомагане на клубната дейност

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения на проекти за частично финансиране на научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е организатор

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на проекти за научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е съорганизатор

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на издаването на научни трудове

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на индивидуални участия в научни прояви

Заповед №253/15.05.2019 за класиране на проектите

Приложение №1 към Заповед № 253 Списък на класираните проекти

УКАЗАНИЯ за изготвяне на междинен отчет

ИЗИСКВАНИЯ за оформяне на постери за участие в изложба-конкурс на "Месец на науката - 2019"

Договори:

ДОГОВОР за научноизследователски проекти

ДОГОВОР за проект в подкрепа на докторант

ДОГОВОР за проект за подкрепа на клубната дейност

ДОГОВОР за проект за частично финансиране на научен форум

ДОГОВОР за проект за частично финансиране на научен труд

Анекси за уточняване финансирането на проектите - 2019:

Уточняване на финансирането на Научноизследователски проект
Уточняване на финансирането на проект за подпомагане на докторанти
Уточняване на финансирането Проект за подпомагане клубна дейност
Уточняване финансиране на Научен форум
Уточняване финансиране издаването на сборник Научен труд

Указания за разработка на отчетите на проектите за 2019г.:

Указания за разработка на отчетите на научни проекти (НП) за 2019г.;
Указания за разработка на отчетите на проекти в помощ на докторанти (ПД) за 2019г.;
Указания за разработка на отчетите на проекти в подкрепа на клубната дейност (КД) за 2019г.;
Указания за разработка на отчетите на проекти за частично финансиране на научен форум, организиран от ТУ-Варна;
Указания за разработка на отчетите на проекти за частично финансиране на научен форум, на който звено от ТУ- Варна е съорганизатор – 2019г.;
Указания за разработка на отчетите на проекти за частично финансиране издаването на Сборник-научни трудове за 2019г.;
Указания за съставяне на резюметата на проектите, финансирани целево от държавния бюджет през 2019г.

Указания за оценяване на отчетите по проектите за 2019г.:

Указания за оценяване на отчетите по научни проекти (НП) за 2019г.;
Указания за оценяване на отчетите по проекти в помощ на докторанти (ПД) за 2019г.;
Указания за оценяване на отчетите по проекти в подкрепа на клубната дейност (КД) за 2019г.;
Указания за съставяне на обобщени отчети за изпълнение на проектите в основните звена за 2019г.
График за изпълнение на дейностите по приключване на проектите, разработвани през 2019г., финансирани от държавния бюджет