Документи за изтегляне

СИСТЕМА от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите

ПРАВИЛА за организиране, провеждане и отчитане на вътрешните конкурси за научни изследвания, финансирани целево от държавния бюджет

ЗАПОВЕД на Ректора за обявяване на конкурсите

Приложение 1 Разпределение на средствата за 2018г.

Приложение 2 Календарен план за изпълнение на научноизследователски проекти

Приложение 3 Конкурсни комисии

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБОБЩЕНИ ОТЧЕТИ НА ОСНОВНИТЕ ЗВЕНА.

Указания за изготвяне на отчети:

График за изпълнение на дейностите по приключване на проектите, разработвани през 2018 год., финансирани от държавния бюджет

УКАЗАНИЯ ИЗГОТВЯНЕ РЕЗЮМЕ НА ОТЧЕТА за рубрика Конкурси за научни проекти

УКАЗАНИЯ за изготвяне на ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕДНОГОДИШЕН НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ – 2018 г.

УКАЗАНИЯ за изготвяне на ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ В ПОДКРЕПА НА КЛУБНАТА ДЕЙНОСТ – 2018 г.

УКАЗАНИЯ за изготвяне на ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ В ПОМОЩ НА ДОКТОРАНТИ – 2018 г.

УКАЗАНИЯ за изготвяне на ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ  ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ ИЗДАВАНЕТО НА СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ-2018 г.

УКАЗАНИЯ за изготвяне на ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ  ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧЕН ФОРУМ ОРГАНИЗИРАН ОТ ТУ-ВАРНА-2018 г.

УКАЗАНИЯ за изготвяне на ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ  ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧЕН ФОРУМ, НА КОЙТО ТУ-ВАРНА Е СЪОРГАНИЗАТОР-2018 г.

УКАЗАНИЯ за изготвяне на ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕДНОГОДИШЕН СТАРТОВ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ-2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ

Указания за изготвяне на оценки:

УКАЗАНИЯ за оценяване на разработените научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет

УКАЗАНИЯ за оценяване на разработените проекти в помощ на докторанти, финансирани целево от държавния бюджет

УКАЗАНИЯ за оценяване на разработените проекти в подкрепа на клубната дейност, финансирани целево от държавния бюджет

УКАЗАНИЯ за оценяване на разработените стартови научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет

УКАЗАНИЯ за оценяване на разработените инфраструктурни проекти финансирани целево от държавния бюджет

Анекси за изменение в предварителните план-сметки на договорите

Анекс към договор за финансирането на Научноизследователски проекти – 2018
Анекс към договор за финансирането на Проект за подпомагане на докторанти – 2018
Анекс към договор за финансирането на Проект подпомагане клубна дейност – 2018
Анекс към договор за финансирането на Стартов научноизследователски проект – 2018
Анекс към договор за финансирането на Университетски инфраструктурен проект - 2018
Анекс към договор за финансирането на Научен форум – 2018
Анекс към договор за финансирането Издаване сборник научни трудове -2018

 

Указания за подготовка на предложения за проекти:

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на научноизследователски проекти в ТУ-Варна

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на научноизследователски проект в ТУ-Варна

УКАЗАНИЯ за финансиране на стартов научноизследователски проект

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на стартов научноизследователски проект

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на проекти в помощ на докторанти

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проект в помощ на докторанти

УКАЗАНИЯ за финансиране на проекти в подкрепа на клубната дейност

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проект в подкрепа на клубната дейност

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения на проекти за частично финансиране на научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е организатор

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на проекти за научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е съорганизатор

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на издаването на научни трудове

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на индивидуални участия в научни прояви

Заповед №271/09.05.2018 за класиране на проектите

Приложение №1 към Заповед №271 Списък на класираните проекти

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложение за университетски инфраструктурен проект

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за университетски инфраструктурен проект

УКАЗАНИЯ за междинен отчет

ИЗИСКВАНИЯ за оформяне на постери за участие в изложба-конкурс на "Месец на науката - 2018"

Договори:

ДОГОВОР за научноизследователски проекти

ДОГОВОР за проект в подкрепа на докторант

ДОГОВОР за проект за подкрепа на клубната дейност

ДОГОВОР за проект за частично финансиране на научен форум

ДОГОВОР за проект за частично финансиране на научен труд

ДОГОВОР за стартов научноизследователски проект