ОБЯВА 21.07.2017г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Чл.16,ал.2 от ЗДС и Чл.13, ал.5,чл.43 от ППЗДС, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект:

  1. Метално хале /тип буба/,  находящо се на територията на ТУ-Варна, ул.”Студентска”  №1  - първоначална тръжна месечна наемна цена – 696 /шестстотин  деветдесет и шест / лева и депозит – 1392 / хиляда триста деветдесет и два /  лева

        Обектът се предоставя под наем за складова и развойна дейност .

  1. Офис в сградата на Спортна база, находящ се на територията на ТУ-Варна, ул.”Студентска”№1 с площ 44 кв.м -  първоначална тръжна месечна наемна цена – 276 /двеста седемдесет и  шест / лева и депозит – 552 /петстотин петдесет и два  /  лева

               Обектът се предоставя под наем за офис и спомагателна дейност.

       Цена на тръжната документация  за един обект – 150,00 лева с ДДС.

       Срокът за закупуване на тръжната документация и за осъществяване на огледи е до 11.08.2017г. включително, всеки работен ден от 13:00 до 15:00 ч. огледите на място ще се извършват срещу документи за закупена тръжна документация.

        Депозитът следва да се внесе в срок до 29.08.2017г. по набирателната сметка на ТУ – Варна в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон–Варна,                                                          IBAN: BG90IABG74793300482100 ,  BIC код : IABGBGSF

        Подаването на заявления за участие се извършва в срок до 29.08.2017г. , всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 ч. в стая 316 в сградата на Ректората.

        Търгът с отварянето на предложенията ще се проведе на 30.08.2017г. от 10:30 часа в стая 109 в сградата на Ректората, ТУ – Варна, ул. „Студентска“ 1 .