ОБЯВА 15.10.2018г

   „ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, съгласно Заповед № 427/12.10.2018г. на Пом. Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:
   1. Сграда /международен колеж/ с площ 309,57кв.м и състояща се от 10 помещения и коридори, находящо се на територията на ТУ-Варна, ул.”Студентска”№1 - първоначална тръжна месечна наемна цена – 900,00лв. / деветстотин / лева и депозит – 2700,00лв. / две хиляди и седемстотин / лева
   Обектът се предоставя под наем за подпомагане на развойната и стопанска дейност.
   2. Площи на етаж 3, сграда УПБ, блок № 2 с площ 207,00кв.м и състоящи се от 6 помещения /стая № 307, № 308, № 309, № 310, № 311, № 312/ и сервизно помещение, находящи се на територията на ТУ-Варна, ул.”Студентска”№1 - първоначална тръжна месечна наемна цена – 900,00лв. / деветстотин / лева и депозит – 2700,00лв. / две хиляди и седемстотин / лева
Обектът се предоставя под наем за подпомагане на развойната и стопанска дейност.
   3. Помещения в блок № 2 в сграда УПБ, разположени на етаж 2 – вдясно, с площ 253,00кв.м в това число стая № 234, № 233, № 232, № 230, ведно с вътрешен коридор, находящи се на територията на ТУ-Варна, ул.”Студентска”№1 - първоначална тръжна месечна наемна цена – 900,00лв. / деветстотин / лева и депозит – 2700,00лв. / две хиляди и седемстотин / лева
Обектът се предоставя под наем за подпомагане на развойната и стопанска дейност.
   4. Помещения в блок № 2 в сграда УПБ, разположени на етаж 2 – вляво, с площ 300,,00кв.м в това число стая № 225, № 226, № 227, № 227а, № 227б, № 228, № 229, ведно с вътрешени коридори, находящи се на територията на ТУ-Варна, ул.”Студентска”№1 - първоначална тръжна месечна наемна цена – 900,00лв. / деветстотин / лева и депозит – 2700,00лв. / две хиляди и седемстотин / лева
Обектът се предоставя под наем за подпомагане на развойната и стопанска дейност.
   Цена на тръжната документация за обект – 150,00 лева с ДДС.
   Срокът за закупуване на тръжната документация и за осъществяване на огледи е до 02.11.2018г. включително, всеки работен ден от 13:00 до 15:00 ч. огледите на място ще се извършват срещу документи за закупена тръжна документация.
   Депозитът следва да се внесе в срок до 16.11.2018г. по набирателната сметка на ТУ – Варна в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон – Варна, IBAN: BG90IABG74793300482100 , BIC код : IABGBGSF
   Подаването на заявления за участие се извършва в срок до 16.11.2018г., всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 ч. в стая 317 в сградата на Ректората.
   Търгът с отварянето на предложенията ще се проведе на 20.11.2018г. от 10:30 часа в стая 109 в сградата на Ректората, ТУ – Варна, ул. „Студентска“ 1 .