Уважаеми членове на АС,

Уведомяваме Ви, че на 23.04.2018г. от 15.15 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе заседание на Академичния съвет при следния

             Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Утвърждаване корекция на учебни планове.

Докл.: Зам.Ректор УД

2.Отчет за дейността на Центъра по качество.

Докл.: Ръководител ЦК

3.Отчет за дейността на ЦНМП.

Докл.: Ръководител ЦНМП

4.Отчет за научно-изследователската дейност, финансирана целево от държавния бюджет.

Докл.: Зам.Ректор ННППД

 

5.Текущи.

 - Проект на актуализиран Наръчник по качеството на ТУ-Варна

 - Правилник за издаване на годишник на ТУ-Варна и сборник с резюмета на проекти финансирани от държавния бюджет

 - Доклад за състоянието и дейността на Морският квалификационен център

Доклад от доц. д-р инж. Маргрета Василева Зам. Ректор УД за актуализиране на документи от СУК
 - № 22 „Наблюдение и измерване на продукта“;
 - № 26 „Идентификация и проследимост“;
 - № 49 „Управление на учебния процес“;
 - № 61 „Процедура за издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование, европейско дипломно приложение и свидетелство за езикова подготовка в ТУ - Варна“.