Завършилите специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника" придобиват знания и практически опит за автоматизиращи устройства, автоматични производствени машини, промишлени роботи и транспортно-захранващи устройства, автоматични линии, гъвкави производствени системи, автоматизация на технологичните процеси, хидро- и пневмо задвижвания.

Специалистът е подготвен да работи във всички предприятия и фирми с дискретно производство, в леката и хранително-вкусовата промишленост и в машиностроенето, като механик, настройчик на автоматични машини, конструктор и технолог, в отделите за поддръжка и ремонт на машините, началник на производствен участък, началник цех и др.

Специализации:

  • Автоматизация на производствените процеси
  • Роботизация и автоматични линии

Успешно завършилите курса на обучение могат да продължат своето обучение в Технически университет-Варна, по съкратен курс на обучение, за придобиване на образователно-квалификационни степени "магистър".