Завършилите специалност “Електроника” придобиват знания и практически опит по електротехника, аналогова, цифрова, микропроцесорна и компютърна техника и програмиране. Получават необходимата квалификация в областта на радио-техниката и битовата телевизия, телефонната и съобщителна техника.

Лицата придобили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по ...” могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен „магистър” само в същото професионално направление при условия и ред, определени в правилника на висшето училище. (Закон за изм. и доп. На ЗВО, ДВ бр. 41/2007 г.)

Кандидатите за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” да имат успех не по-малко от „добър (4,00)” от дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по ...”.

Специалистът по “Електроника” е подготвен да организира, ръководи и извършва производствено-техническа дейност в предприятия и фирми за производство и експлоатация на електронна апаратура и съоръжения. Те могат да работят във фирми, където се използват електронни, микропроцесорни и изчислителни устройства.

Обучението на студентите се провежда в лекционни, семинарни и лабораторни зали и в работилницата на колежа. За част от лабораторните упражнения се ползва лабораторна база на катедри на Технически университет гр. Варна. За обучението по практика се използва и базата на БТК гр. Добрич. Лекциите се четат от хабилитирани преподаватели и преподаватели с научна степен доктор.