Завършилите специалност "Машиностроителна техника и технологии" придобиват задълбочени теоретични и приложни знания в областта на: машиностроенето уредостроенето, обработване на металите чрез рязане, металорежещи машини и инструменти, технологична екипировка, технологичните процеси за механична обработка на детайли и сглобяването на изделия, умения за организация, контрол, експлоатация на съответните машини и инструменти и за качествено производство на изделия.

Специалистът е подготвен да изпълнява следните длъжности: технолог, конструктор, настройчик на технологично оборудване и технологична подготовка на производството, организатор на ремонтна дейност, контрольор по качеството и стандартизацията.

Специализации:

  • Технически контрол на качеството и стандартизация
  • Технологична подготовка на производството
  • Конструиране на инструментална екипировка

Успешно завършилите курса на обучение могат да продължат своето обучение в ТУ - Варна, катедра ТМММ, по съкратен курс на обучение, за придобиване на образователно-квалификационните степени: "бакалавър" и "магистър".