Катедра „Топлотехника” води учебен процес осигуряващ фундаменталната подготовка в специалностите от професионалното направление „Машинно инженерство” по дисциплините „Термодинамика”, „Топло- и масопренасяне”, „Механика на флуидите”, „Хидравлични и пневматични машини и задвижвания” и „Автоматично регулиране и управление”.

Специализиращата подготовка в специалност „Топлотехника” (ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”) по дисциплини от направленията  „Топлообменни, масообменни и горивни апарати и системи”, „Топло- и газоснабдяване”,  „Отопление, вентилация и климатизация”, „Хладилна и сушилна техника”, „Възобновяеми енергийни източници и оползотворяване на отпадъчна топлина”, „Компютърни системи за инженерно проектиране”

Научно-изследователската дейност и международното сътрудничество са свързани с научните направления: Теоретична топлотехника, Приложна топлотехника, Механика на флуидите, Автоматизирани системи за информация и управлениеa

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

«Топлотехника»

Ръководител на катедрата

доц. д-р инж. Ирина Петрова Павлова

Състав на катедрата

доц. д-р инж. Даниела Пенева Чакърова
доц. д-р инж. Пенка Нелиева Златева
доц. д-р инж. Илия Иванов Хаджидимов
доц. д-р инж. Анастас Тодоров Янгьозов
ас. инж. Денка Иванова Кънчева
ас. д-р инж. Кръстин Красимиров Йорданов
ас. инж. Дамянка Стоянова Димитрова
ас. д-р инж. Надежда Огнянова Досева

 Създаване на катедрата

 

Катедра „Топлотехника” е създадена през 1998 г. с основна задача да осигурява обучението на студентите от разкритата през 1995 г. специалност „Топлотехника” за придобиване на ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”
Професионалното направление 5.4  „Енергетика” към което принадлежи специалност „Топлотехника и възобновяеми енергийни източници” е получило програмна акредитация от НАОА (Прот.№44/5.12.2008 г.) с обща оценка по критериите „Добра” и срок на валидност шест години. За обучение в ОНС „Доктор” катедрата има акредитирани 2 научни специалности: 02.06.01 Теоретична топлотехника и 02.06.13 Промишлена топлотехника.

Научно направление в което работи състава на катедрата

«Теоретична топлотехника»
«Приложна топлотехника»
«Механика на флуидите»

Тематика на научните изследвания

·  Числено моделиране на топло- и масообменни процеси
·  Синтез, изпитания и оптимизация на слънчеви водонагревателни инсталации
·  Термопомпи с първичен енергиен източник земя
·  Енергийна ефективност на сгради и промишлени системи
·  Аеродинамични особености на вентилатори, ветроагрегати
·  Приложение на инфрачервената термография при анализ на състоянието на енергични обекти
·  Компютърни методи за проектиране на топлотехнически инсталации

Постижения на научните изследвания

«Елдоминвест  Варна»
«Топлофикация Далкия-Варна ЕАД »
«Промишлена енергетика - Варна»
«Корабопемонтен завод «Одесос»
«Фирма «Мартини М» Варна»

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

·  Лаборатория по термодинамика и топлопренасяне 413М, площ: 100м2, брой места: 20, стенд за определяне коефициента на топлопроводност, ултразвуков дебитомер.
·  Лаборатория по механика на флуидите 314М, площ: 100 м2, брой места: 20, комплексна инсталация за изследване на потоци, характеристики на тръбопроводи, местни съпротивления, водни помпи и др.
·  Лаборатория по аеродинамика 313М, площ: 60 м2, брой места: 15, стендове за изпитания на вентила-тори, крилни профили, филтри и други.
·  Лаборатория по горивна техника 12 НУК, площ 100 м2, брой места, газоанализатор, уред на Бахарах, уредби за ситов анализ,  калориметрична бомба.
·  Лаборатория по възобновяеми енергийни източници 23а НУК, площ 40 м2, брой места: 10, стенд за изследване коефициента на конвективен топлообмен в акумулатори на слънчеви водонагрематели, стенд за изследване на вътрешното термично съпротивление на топлинни тръби за слънчеви водонагреватели и утилизационни топлообменници, стенд за изследване на утилизационни топлообменници с нискотемпературни термосифони, инсталация  - слънчев водонагревател – термопомпа – ел. бойлер – за БГВ.
·  Открита площадка за метеорологични наблюдения и натурни изпитания,  площ 120 м2, метеорологична станция.
·  Лаборатория по отопление, вентилация и климатизация 237 УПБ, площ: 100м2, брой места: 20, действаща водна отоплителна инсталация с водогреен нафтов котел, стенд за симулиране работата на отоплителни и климатични инсталации и изпитания на електронни помпи „Грундфос”, стенд за изследване на въздушна струя, стенд за изследване на рекуперативен въздухоохладител,измервателен комплекс „TESTO” 445, комплект измервателни прибори за обследване на енергийна ефективност на сгради и промишлени системи. 40 kW система Multi V фирмата LG.
·  Компютърни зали:  419М, 515НУК, общ брой компютри: 36.