Традиционният празник на инженерите мениджъри в университета – преподаватели и студенти, тази година акцентира върху две основни изяви.  Преподаватели и бизнес партньори търсеха в дискусии и предложения пресечната точка на общите си интереси, свързани с образованието и неговото продължение в трудовата реализация. А студентите решаваха казуси от  производствените дейности на фирми по зададени им от участващите на форума фирмени представители.

Представители на бизнеса.

        На празник, като на празник, затова при откриването му ръководителят на катедрата доц. д-р инж. Таня Панайотова запозна присъстващите с постиженията и задачите и на катедрата и нейните 2 специалности: „Индустриален мениджмънт” и „Технологично предприемачество и иновации”. Те подготвят възпитаниците си с баланс от знания по технически и икономико–управленски дисциплини, за да могат да управляват малки, средни и големи предприятия от индустриалния сектор.

Доц. Панайотова  приветства участниците във форума.

        При поздравлението си по повод празника зам. областният управител на Варна г-н Иван Иванов изрази удовлетворението си, че е възпитаник на нашия университет и информира за усилията на областната администрация да генерира  научно обосновани  подходи и решения за подготовка на добре подготвени кадри за потребностите на икономическите субекти в региона.

Говори зам. областният управител на Варна г-н Иванов.

        Зам.-ректорът на университета доц. д.п.н. Тошко Петров обоснова изключителното значение на контактите „образование – бизнес” и ролята на младите хора, които са променяли и добре подготвяни, сега също имат шанс да променят света.
        Празникът на катедрата и организираната от нея партньорска Кръгла маса за належащи образователни и бизнес решения бяха уважили едни от най-авторитетните фирми в града и региона, между които „Солвей Соди –Девня”, „АДАСТРА – България” ЕООД, топлофикация „Веолия енержи Варна” ЕАД, картонажна факрика „Чайка” АД Варна, концесионерът на летища Варна и Бургас „Фрапорт Туин Стар” ЕАД, Societe Generale Експресбанк – Варна, финансовата структура GiftCard  и т.н. Реален указател за преливането на интелектуален ресурс от университета към тези фирми се оказа фактът, че много от представителите им на срещата бяха възпитаници на ТУ – Варна.
       Добър старт на разискванията за оптимизиране на взаимодействието между образованието и бизнеса  даде споделеното за немския опит в това отношение от г-н Петер Симон, доскорошен регионален представител на АВВ за Румъния, България, Молдова. След завършване на средно професионално образование, бъдещият студент на Германия не кандидатства за прием в университет, а първо кандидатства в дадена компания, която има договор с университета. Там работи 3 месеца на пълен работен ден в различни отдели и става финансово независим.  През следващите 3 години се редуват обучение в редовна форма на бакалавърска степен и 3-месечна работа в компанията. Така тя опознава качествата на младия човек, и той опознава нея. В резултат 90 на сто от участващите в тази система биват наемани в същата компания, а желаещите могат да продължат обучението си в магистърска степен, оставайки на работа. В момента повече от 2000 компании в Германия работят на този принцип с университетите, като финансират не само тях, а и самите студенти. Системата е въведена още през 1975 г. и дава отлични резултати.
        Какво бихме могли да добавим  ние в досегашните взаимоотношения на образованието и бизнеса? Тези въпроси стояха отворени на Кръглата маса. Известно е, че и сега се обявяват и разкриват от фирмите стажантски и работни платени позиции за студенти, като съществува комуникация чрез сайт на университета, чрез фейсбук страница, както и с рекламни материали и табла. Кариерният ни център организира посещения на студенти в предприятия за запознаване с производствения им процес, а в момента се водят и разговори за дуално обучение. Но въпреки това директната връзка между фирмите и нашия университет все още не е на най-доброто  равнище.

        В дух на взаимно разбиране на проблемите и двете страни от уравнението предлагаха на срещата и обсъждаха подходящи решения, като основните се групираха в следните идеи:

        * Ще е много полезно занапред фирми да задават темите за дипломни работи на студентите. Работейки над тях, те отрано ще се запознават със съответните производства

        * Фирмите да подпомагат финансово вече възвръщащите се като практика стипендиянтски програми

        * Университетът да предвиди длъжност за свой служител, който да е в непрекъснати контакти с бизнеса. Той да бъде добър търговец на университетската продукция.

        * Още по-добре е да има цяло звено за подобни двустранни взаимодействия

        * Преподаватели и студенти от университета да се заемат с някои трудно решими от предприятията техни производствени казуси  

        * Отделите „Човешки ресурси” на фирмите да заработят по-рационално за привличане на работа студенти от университета

        * Все повече представители на фирмите да изнасят практически лекции пред студентите
        Междувременно Академичното ръководство вече беше взело решение да се сформира професионално училище към университета. А немският опит в това отношение несъмнено щеше да ни бъде полезен. С подготвени  отскоро документи ТУ- Варна очаква съответното акредитационно развитие. В съответствие с това  ректорът на университета проф. д-р Росен Василев и регионалният мениджър на АВВ г-н Петер Симон подписаха   договор за интеграция на образователната и  иновационната дейност и за усъвършенстване на подготовката на специалисти.

Проф. Василев, г-н Симон и доц. Панайотова при подписването на договора.

        Докато  течаха дискусиите, в библиотечните зали на университета се провеждаше състезанието на 17 студентски отбора от катедрата по мениджмънт казуси, предложени от фирмите. Участваха отбори от първи до четвърти курс по теми за начините на управление на бизнеса в днешните динамични условия . В рамките на 3 учебни часа студентите трябваше да стигнат до   изводи и обобщения за маркетингови канали и стратегии, за примерни бюджети и т.н.
        Като пример за същността на казусите, поставени за решаване от бъдещите мениджъри, произволно ползваме тези на компанията GiftCard, която предлага водещи дигитални финансови решения в европейски страни:

        * Да се предложи маркетингова стратегия за привличане на нови бизнес клиенти за започващото развитие на пазара в Румъния, като се дефинират целевите групи

        * Да се планира рекламна кампания за стимулиране на онлайн продажбите на гифкарти в Румъния, предвид особеностите на тамошния пазар

        * Да се предложи нова продуктова функционалност с оглед конкуренцията на европейския пазар и тенденциите в търсенето на подобни продукти.

        Класирането на постиженията на отборите прецениха поотделно (и не без различни мнения) журита и от бизнеса, и от катедрата. Предметните и финансови награди също бяха раздадени и от двете страни.

Студенти решават бизнес казусите.

        В едно състезание обикновено има победители и победени. Но в състезанието по мениджмънт на катедрения празник по-скоро имаше отличени и по-малко отличени. В крайна сметка спечелиха всички – и решилите бизнес казуси, и обсъдилите идеи на Кръглата маса.

 

                                                                                                          Николай ЖЕКОВ