Наред с учебния процес академичният състав на университета от факултети и катедри постоянно реализира знанията и уменията си и в полето на научните изследвания.  Видими прояви  на тази дейност  станаха събитията от традиционния вече октомврийски Месец на науката.
            Наложилата се в последните години полезна инициатива е съвместна изява на Съюза на учените във Варна, заедно с петте университета и научните институти на града. Логично нашият университет фокусира постиженията си по-детайлно в секцията  „Технически науки”.
           Месеца на науката  за нашата научна област открихме чрез изложба за научните постижения на отделните университетски звена. На десетки цветни табла беше представено с текст, графики, снимки постигнатото в работата по проекти от целевата ни субсидия за наука и от външни проекти.

На станалата вече традиционна изложба на научните постижения.

          Университетът организира няколко съдържателни конференции: „Дни на механиката – 2016”, „Компютърни науки и технологии”, международната научно-техническа конференция „Електроенергетика”, „Иновации и бизнес”.
            На базата на представените достижения, конкурсна комисия обяви класираните на първите три места факултети за успешни разработки: Машинно-технологичен (за втора година), Факултет по изчислителна техника и автоматизация, Електротехнически факултет. В една от заключителните изяви на Месеца добрите им постижения получиха мотивиращи поощрения – грамоти и плакети. А  преходната пластика „Криле на науката”  заслужи първият по значимост класиран – Машинно-технологичен факултет.

Зам.-ректор доц. Н.Минчев връчва отличията на декана на Машинно-технологичен факултет доц. Г. Антонов. Прав вдясно ректорът проф. Р. Василев.

           С индивидуални грамоти за успешни научни разработки бяха отличени доц. д-р Сергей Киров („Изследване на наварени слоеве, подложени на износване”); д-р Кристина Близнакова („MaXIMA – Three dimensional breast cancer Models for X-ray IMAging research”); доц. д-р Валентин Гюров („Изследване на показатели за качеството на електрическата енергия и надеждност при употреба на системи за регистрация на електропотреблението в електроснабдителни системи”); доц. д-р Велика Янева („Проучване на морските отпадъци по бреговата ивица на нов канал „Варненско езеро – Черно море”); доц. д-р Радко Михайлов („Изследване и моделиране параметрите на почвообразуващите и прибиращите машини в условията на прецизно земеделие”); доц. д-р Здравко Иванов („Проектиране и моделиране на система за контрол и управление на динамометричен стенд”).
            Последният акорд от изявите за Месеца на науката в нашата техническа секция прозвуча в заключителната конференция „Науката в служба на обществото”. В 24 научни доклада, главно докторанти и техните научни ръководители представиха плодовете на продължителните си усилия, в много случая замислени още като студентски дипломни работи.

Ръководителят на сектор „Научноизследователски” доц. д-р Иван Иванов открива разискванията  по докладите.

            Докладите ще бъдат публикувани в подробности в списание „Известия на СУ - Варна“ 2016, секция „Технически науки“, което се издава от ТУ-Варна. Поради научната им задълбоченост  тук е уместно да маркираме само ориентири за същността на някои от тях, които са с по-популярна  тематика.
            Гл. ас.д-р Диян Димитров и докторант Дияна Петрова са изследвали еластичните свойства на месингова сплав чрез своя методика за звуково идентифициране на различни типове материали, в това число и  монети. Те биха могли да бъдат разпознавани чрез съответна методика, включително и в монетните автомати за кафе и др. От колко стотинки са пуснатите, от лев, от евро, фалшиви ли са? Чрез въведена информация в софтуера, чрез разлагане на звуковия сигнал на честоти се разпознават  различните характеристики на сплавите.

Д-р Д. Димитров и докт. Д. Петрова при съвместни изследвания.

            Д-р Кристина Близнакова е в заключителна фаза на проекта си MAXIMA за съвременни методи за ранна рентгенова диагностика на рака на гърдата, които увеличават с 40 процента възможността за своевременно откриване на туморни образования по сравнение с досегашната конвенционална мамография. Диагностицирането чрез новата 3D мамография може да е спасително за много засегнатите жени. Оперативна намеса ли трябва да назначи лекуващия,  лекарствена терапия ли…?
            A
с. Полина Политова представи разработката си за предварителна оценка на пазарния риск при производството на дадена продукция от малките и средни предприятия. Ще има ли достатъчно търсене на пазара за конкретния заложен за производство продукт? В какви количества да бъде предвиден, за да се избегнат загуби, каква ще е възвращаемостта за производителя? Методиката, представена от Политова отговаря на тези въпроси, отчитайки информациите за качество на продукта, външен вид,  дефектаемост и т.н.?
            Ас. Красимира Колева
 е работила върху проектирането на копираща манипулационна система за контрол и управление в терапевтичната стоматология. Зъболекарски манипулатор със софтуер и собствена механика ще асистира на стоматолога при поставяна на пломба, примерно, като указва нужните обороти на машината, дълбочината на зачистването, компонентите на  материала за проблемния зъб и т.н.
            Гл.ас. д-р Цветанка Ковачева  представи фракталната математика като по-успешна от традиционните математика и физика за решаване на приложни технически задачи, включително за  описване на елементи от реалния свят. Какви са свойствата на фракталите, какви са видовете, методите за приложението им в различни области на  науката  и  техниката –  в  компютърните науки, агрономствотото, физиката и други естествени науки (описание на неравности и кривини на повърхностите и др.), икономика и финанси (анализ на състоянието и курса на фондови, финансови и търговски пазари),  радиотехниката и телекомуникациите (проектиране на фрактални антени), екологията  (моделиране на популации) и т.н.


Изображения  на два от основните фрактали.

            Ас. д-р Владимир Йорданов е изследвал какви са енергийните разходи на един и същ кораб  в условията на студени води, примерно в Северния Атлантик и на топли води (Тихия океан). Къде този кораб ползва повече гориво, къде по-интензивно трябва да работят охладителните му система и съответно къде замърсява повече околната среда?
            Научните дейности в университета, разбира се, не протичат само в Месеца на науката, те са целогодишни. Полето за изява на изкушените   да служат със знанията си на обществото са безгранични. 

Николай ЖЕКОВ