Създадени са 120 учебника с функции за учебната интернет комуникация „преподавател-студент”


Началото е през 1998 г., когато в университета се създава Център за електронни форми на обучение по програмите TEMPUS и PHARE. Следват няколко проекта – регионални и европейски – за дистанционно образование, като ЕС подкрепя идеите за развитие на методиката му и за разработване на учебни помагала . През тези години битуват съмнения, че при инженеринга не е възможно да се преподава дистанционно, но времето ги опровергава, включително чрез трупания през годините практически опит в ТУ-Варна.
Така се стига до проект BG051PO001–4.3.04-0014 „Развитие на електронни форми на обучение в системата на висшето образование” по ОП „Развитие на човешките ресурси” на МОН, с финансиране от ЕС на стойност 751 674 лева, който университетът успява да спечели.
Несменяем ръководител на Центъра от 2008 г. и на проектите „Електронни форми на обучение” е доц. д-р Велко Наумов, настоящ зам.-ректор по международно сътрудничество. Експерт координатор за проекта е гл.ас. д-р Соня Въчинска, преподавател в катедра „Индутриален дизайн”, ръководител на Центъра за магистърско и дистанционно обучение.


Доц. д-р Наумов


Гл.ас. д-р Въчинска

Проектът бе насочен основно към написването на учебници, адаптирани за новите, прогресивни форми на обучение. Идеята е студентите да получават голяма част от учебната си информация по интернет и да проверяват знанията си по същия начин. Това не само ще им спестява време и средства, но ще им дава най-актуалната информация за момента, свързана с учебните дисциплини. А книжният учебник с години остава непроменен и изостава от научните новости. Системата е с 5 нива на достъп – за администратори, преподаватели, студенти. Линкът e http://new_e-learning.tu-varna.bg
Работата по проекта приключи успешно през юни 2014 г.,
но беше нужно технологично време за отпечатването на учебниците със защитния библиотечен ISSN номер и те излязоха от печат в началото на април т.г.

Новите 120 учебника

Тържествената зала 114-М на университета бе побрала 113 автори, главно преподаватели в университета. Предстоеше те да получат иновативните си хартиено-електронни учебни пособия, за чието създаване бяха положили много усилия. И след проверка за евентуални пропуски, впоследствие учебниците да бъдат на разположение на студентите в университетската книжарница. В тях е вложено основното учебно съдържание в помощ на студента и преподавателя, а цялостният материал е в създадената онлайн платформа – развити теми, задачи, тестове за самооценка при проверка на знанията и с линкове за връзка към други литературни източници. Задължение на преподавателите е постоянно да обновяват електронните си материали. Работено е по утвърдени вътрешни стандарти за темите – въведение, информационен блок, резюме, посочена допълнителна литература. А във файла за електронна употреба задължително трябва да са отбелязани насочващите ключови думи. Особено важен е блокът за контрол на знанията с примерни решения на задачи и казуси, които да служат като модел на студентите за задачите и казусите, които впоследствие ще решават сами.
Какво беше извършено през двете години работа по проекта?
След като проследи 17 годишната история на развитието на електроните форми на обучение в университета, доц. Наумов отбеляза основните резултати от постигнатото по последния (засега) проект в тази учебна област:

Участвали са 6-те университетски факултета, Департаментът по математика и чуждоезиково обучение, двата прилежащи колежа. Най-добри постижения са регистрирали факултетите „Морски науки и екология” и „Изчислителна техника и автоматизация”. Разработени са 6 магистърски програми в 3 факултета. В тестването на резултатите от създадената Система за управление на обучението (Learning Management System) са участвали над 2000 студенти (редовни и задочни от 5-те курса), изпробвани са над 1300 електронни модула с над 25 000 теста за самоподготовка. Поради създалия се интерес и положителните оценки, в Системата са регистрирани 2400 потребители.
Академичният съвет е утвърдил съответните наредби и правилници и по същество вече в университета има реално дистанционно обучение, извършвано и до момента от някои преподаватели с предварително съставени учебници. Официалното въвеждане на този вид обучение ще започне цялостно от следващата 2015/2016 учебна година. Предстои акредитацията му в НАОА и тогава задочното обучения ще може да се провежда изцяло по новите правила.

Преподаватели получават авторските си учебници.

Като благодари на преподавателите за добре свършената работа по създаването на учебниците, ректорът на университета проф. Овид Фархи отбеляза, че е осъществен небивал досега бум в академичната издателска дейност. Положителното е и това, че освен за дистанционно, новите помагала ще са подходящи и за редовните форми на обучение. От особено значение също е и фактът, че те ще намалят финансовите тежести за студентите.
Учебната интернет комуникация „преподавател – студент”
е двустранен образователен процес без оглед на времето и мястото за усвояването на материала и проверка на придобитите знания. Актуалната информация се качва своевременно в Интернет от преподавателя и чрез създадената университетска платформа за проверка на знанията той следи колко време и как студентът ги е усвоил.
Според Наредбата на МОН (още не е гласуван съответен закон за дистанционното обучение) 70 на сто от цялостната подготовка на студента се осъществява дистанционно и 30 на сто присъствено. Не е възможно всичко да се усвоява вкъщи, особено при техническите специалности. Затова лабораторните упражнения са задължителни. Ще се провежда встъпителен курс за ползване на платформата от студента и когато си е платил таксата и се е записал за обучение, ще получи комплект документи, учебници и ще му бъдат обяснени начините за достъп, за онлайн връзка с преподавателя и т.н.
Проверката на знанията освен със специфичните типови задачи за самоподготовка, се извършва и с тестове за всяка тема. Не са възможни измами някой друг да ги е решил, защото на присъствените упражнения всичко става ясно, както и на изпитите лице в лице.

Разбира се, постигнатото дотук не е краят на пътя. В момента екипът, ръководен от доц. Наумов работи за кандидатура на университета по нов проект за ново оптимизиране на възможностите на дистанционното обучение с по-съвременни модули и по-добра интерактивна връзка.

Николай ЖЕКОВ