Заключителна пресконференция за резултатите от проект на МОН и ЕС

Образователните и научните проекти, финансирани от МОН и ЕС, които са спечелени с конкурси от наши университетски колективи, вече са важна част от академичното ни всекидневие. Особено показателни са проектите за развитие на потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени (2008 – 2010 г.) и този по ОП 'РЧР' (2012 – 2015 г.), като към втория бяха добавени за обучение и специализанти. Т.е младежи с основни трудови договори в бизнеса, но и с желание да правят научна кариера.
В 10-дневни докторантски училища, в 2-дневни семинари, конференции, включително международни, четирите групи млади кадри от целевата група подготвяха бъдещото си кадрово развитие. Наред с тези изяви те бяха в постоянен работен контакт с преподавателите и другите специалисти, които ги напътстваха и им помагаха при работата над различни научни решения и публикации.Проф. Овид Фархи открива заключителната пресконференция.

Най-точна представа за постигнатото по втория проект - BG051PO001 - 3.3.06 – 0005, дадоха на заключителната пресконференция в университета основни отговорни лица по изпълнението му:
Ректор проф. д-р Овид Фархи, ръководител на първия проект: „Удовлетворен съм, че за втори път постигаме отлични резултати по научната подготовка на амбициозни млади хора. Като утвърден научен и образователен център нашият университет е призван да произвежда образовани кадри за промишлеността, науката и други сфери на човешката дейност, владеещи съвременните технологии. Ако сега съществуват известни разминавания между бизнеса и онова, което университетите предлагат, убеден съм, че чрез подобни форми за подготовка тези проблеми ще бъдат решени своевременно.
Успехът ни по изпълнението на настоящия проект е налице, защото се създаде един актив с натрупан опит от първия проект с подобна задача. И този актив вече обхваща и ще обхваща все по-голям кръг от преподаватели, докторанти, постдокторанти, млади учени, представители на индустрията. Това е една добра перспектива за развитието на университета като цяло, полезна и за бизнеса.”
Проф. д-р Венцислав Вълчев, ръководител на Центъра за национални и международни проекти, ръководител на представения на пресконференцията проект, както и координатор на предходния: „Целите на проекта бяха насочени да спомогнем за научното израстване на кадровия състав на университета и да създадем мостове с бизнеса за устойчиво сътрудничество, както и за осъществяване на нови общи проекти. Всички основни изисквания за реализацията на проекта, финансиран с 580 000 лева, при участието на над 70 обучаеми лица и 50 обучители (8 от тях от Франция, Русия, Италия, Канада) бяха изпълнени успешно. Модернизирана беше научната инфраструктура чрез закупуване на дългосрочни материални активи. Осигурихме със стипендии 36 докторанти, изплатихме полагащите се хонорари и командировки на вътрешните и външните обучители. Проведохме 20 езикови или други специализирани курсове, а научните екипи реализираха над 150 научни публикации в страната и чужбина, финансирани по проекта. Бяха осъществени над 40 командировки, включително за участия в национални и международни научни конференции. Състояха се 20 специализации, мобилности.
В резултат досега 4-ма докторанти защитиха дисертациите си, а 18 са отчислени с право на защита. Един от младите учени също е зачислен в докторантура. Издадохме сборник с научни доклади, както и 4 научни пособия и студии на наши участници. За резултатите от работата на екипа по проекта вече сме направили три междинни отчета.”Ръководителят на проекта проф. Венцеслав Вълчев представя постигнатите резултати. Вдясно – координаторът доц. Тодор Ганчев.

Иван Табаков, председател на Варненската търговско-индустриална камара: „Камарата беше привлечена като асоцииран партньор по реализацията на проекта. Участвахме във всички негови прояви, включително за учебни програми, дори изпити. Удовлетворени сме, че имаме и наш специализант, който се справи успешно при подготовката си. С благодарност към ръководството на университета и на проекта бихме участвали и занапред в подобни взаимодействия.”


Проф. Фархи връчва сертификат за заслуги по проекта на председателя на ВТИК г-н Иван Табаков.

Одобрение сред присъстващите в конферентната зала предизвика изказването на доц. д-р Надежда Рускова, ръководител на катедра „Компютърни науки и технологии”. Като изрази отличните си впечатления от организацията по изпълнението на проекта, тя направи полезно предложение. В течение на работата по бъдещи проекти би било целесъобразно чрез видеоконферентна връзка в семинарите да участват и изявени наши и чуждестранни учени, които нямат възможност да присъстват пряко. Това би оказало положително въздействие върху подготовката и самочувствието на младите хора.
Пред университета несъмнено ще се откриват възможности за нови участия в наши и европейски проекти. „И може би още през тази година ще сме свидетели на участие в трето издание на „Проект за развитие потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти от инженерните науки в ТУ - Варна, и техният принос за развитие на икономика, базирана на знанието”, сподели проф. Вълчев.
В новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на МОН, одобрена от Европейската комисия, е заложен конкурс за участие в подобен проект още през юли т.г. Университетът има и опита, и кадрите да кандидатства и да получи възможност за развитието му.

Николай ЖЕКОВ