Уважаеми членове на АС,

Уведомяваме Ви, че на 26.02.2018г. от 15.15 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе заседание на Академичния съвет при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1.Aнализ на състоянието на Академичния състав на ТУ-Варна.

Докл.: Зам. Ректор АСК

2.Правилник за приемане на студенти за обучение в ОКС”Магистър” на ТУ-Варна презучебната 2018/2019 г.

Докл.: Зам. Ректор УД

3.Текущи

-Промяна в процедура №56 „Управление на студентското състояние“

-Промяна в „Методически стандарт за разработване на учебна документация в ТУ – Варна“

-Допълнение към „Правилник за приемане, обучение на докторанти и придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките” в Технически университет – Варна“

-„Правилник за приемане, обучение на докторанти и придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките” в Технически университет – Варна“