Уведомяваме Ви, че на 27.11.2017г. от 15.15 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе заседание на Академичния съвет при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за изпълнение на препоръките от институционалната акредитация на ТУ-Варна.

Докл.: Зам. Ректор АВО

2. Анализ на академичната мобилност по програма „Erasmus“.

Докл.: Директор отдел МС

3. Текущи.