Уважаеми членове на АС,
Уведомяваме Ви, че на 24.10.2016г. от 15.15 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе заседание на Академичния съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Анализ на КСП и приемане на мерки за подобряване организацията и ефективността на КСП за 2017/18 год.
Докл. Зам. Ректор УД
2. Приемане на Правилник за прием на студенти в ОКС „Бакалавър“ за учебната 2017/18 год..
Докл. Зам. Ректор УД
3. Корекции на учебни планове за ОКС”Магистър”.
Докл. Зам.Ректор УД
4. Текущи