На 01.10.2020 г. в зала 114М на ТУ-Варна от 10:00 часа, ще се състои тържествен Академичен съвет за връчване на почетни отличия:

 • званието Doctor honoris causa на ТУ-Варна, на акад. Минчо Банков Хаджийски;
 • званието Почетен професор на ТУ-Варна, на проф. дтн инж. Камен Георгиев Ищев.

Акад. Минчо Хаджийски работи в три основни направления: теория на управлението; математическо моделиране и управление на основни технологични процеси и апарати; интелигентни системи. Има 43 внедрени разработки, 3 от които са в чужбина. Създал е 15 нови технологии. Притежава два международни патента и 5 авторски свидетелства. Документираният икономически ефект от разработките му е 2,1 млн лв. Той е бил член на 115 програмни и организационни комитета, от които 52 международни. Бил е член на научни комисии на ВАК и ФНИ, Председател и член на СНС на ВАК. Главен редактор е на списание „Автоматика и информатика“ и член на ред-колегиите на 4 други списания, едно от които в чужбина. Член е на IEEE (SM), Председател на две национални дружества на IEEE, член на TC на IFAC.

Акад. Минчо Хаджийски е награден с орден „Св.св. Кирил и Методий“ -първа степен, Почетен знак на БАН „Марин Дринов“ на лента, Златен медал „Проф. Асен Златаров“ на ФНТС, Първа награда на НФНИ по „Технически науки“.

Приносите на акад. Хаджийски за развитието и укрепването на ТУ-Варна може да се формулират по следния начин:

 • След защита на докторската си (ктн) дисертация в Московския енергетичен институт в Москва, в току що създаденото висше училище (тогава институт – ВМЕИ- Варна) акад. М.Хаджийски създава и прочита за пръв път учебните курсове по:
 • -Основи на техническата кибернетика;
 • -Автоматично регулиране на топлинни процеси и
 • -Автоматично регулиране на корабни двигатели с вътрешно горене
  за студенти от “Машинно-корабостроителния” и “Електротехническия факултет”.
 • Акад.М.Хаджийски проектира, доставя (без финансова помощ от ВМЕИ-Варна) техническите средства и участва пряко в изграждането на две нови лаборатории:
 • -Автоматично регулиране на топлинни процеси;
 • -Автоматично регулиране на двигатели с вътрешно горене.
 • През 1969г. е избран за „Доцент“ във ВМЕИ-Варна;
 • Когато през 1970г. с решение на Министерския съвет се създава специалност „Автоматизация на производството” във ВМЕИ-Варна, като хабилитиран преподавател в областта на автоматиката, акад. М. Хаджийски създава учебните програми и прочита учебните курсове по следните базови дисциплини:
 • -Теория на автоматичното управление –част І;
 • -Теория на автоматичното управление –част ІІ;
 • -Идентификация на промишлени обекти;
 • -Автоматизация на производствени процеси.
 • Под ръководството на акад. М. Хаджийски във ВМЕИ- Варна са защитени една дисертация за д-р и над 30 дипломни работи и проекти;
 • Извършва избор, подготовка, методическо ръководство и пряка помощ с литература на първите асистенти по новите учебни дисциплини;
 • Въвежда във ВМЕИ-Варна в учебния процес и научната работа аналоговата изчислителна техника на базата на българската АИМ „Аналог 1“;
 • По молба на Ректора на ВВМУ „Н. Вапцаров“-Варна, акад. Хаджийски една година чете лекционен курс по „Автоматизация на корабни силови уредби“ във ВВМУ;
 • Акад. М. Хаджийски съдейства съществено за включване на ВМЕИ-Варна в международния образователен проект ТЕМПУС 3645 (1994-1998)г. В рамките на проекта TEMPUS YEP 3645 бе изграден “Център по съвременно инженерно управление” с филиали в ХТМУ, ТУ-София, ТУ- филиал Пловдив и ТУ-Варна, на които акад. М. Хаджийски е съдиректор.

Проф. дтн Камен Ищев е завършил висшето си образование през 1967 г. в МИИТ-Москва по специалност „Автоматика и телемеханика“. През 2002 г. придобива научна степен „дтн“ и става „професор“. На база на негови научно-приложни резултати, няколко института на БАН и ВИАС (сега УАСГ) са разработили и внедрили редица програмни продукти. До 2002 г., проф. Ищев е публикувал 150 научни труда, 42 от които са цитирани в страната и чужбина и е автор на 22 учебника и учебни пособия. Той е бил научен секретар на СНС по „Автоматика и системи за управление“ през последните 4 мандата на неговото съществуване (от 1999 г. до 2010 г.).

През учебната 2002/2003 г., след заболяването на проф. Н. Пантев, проф. Ищев поема цялото му натоварване в ТУ-Варна, а от 2003 г. до 2008 г. продължава да работи в ТУ-Варна като гост-преподавател.

През този почти 7 годишен период, проф. Ищев не само преподава но и оказва научна и методична помощ на докторантите и преподавателите в катедра АП. Под негово ръководство, в съавторство с колеги от кат. АП, са разработени и отпечатани 5 нови учебника, 2 от които на английски език. Те стават основните учебни помагала по дисциплините, свързани с теорията на автоматичното управление, за специалности: АП, Е, ЕЕ, ЕМА, ЕСЕО и др., и подпомагат англо-езиковото обучение в ТУ-Варна. Той е един от хората, които допринасят за стимулиране на контактите и сътрудничеството между ТУ-Варна и ТУ-София.