Във връзка с взето на АС /18.05.2020г. решение относно приключване на учебната 2019/2020 година:

 1. В срок до 22.05.2020г. студентите, които в периода 27.04.2020г. - 06.06.2020г са положили условен изпит или ще се явяват на такъв, да изпратят до съответния експерт ТИС във ФО „Обслужване на студенти“ в НУК  оригинала на  платежното нареждане от банката за платена такса за индивидуален протокол (по куриер, по пощата с обратна разписка или доставен на място, при спазване на всички противоепидемични мерки). Писмата да бъдат отваряни в присъствието на трима експерти ТИС. При констатирано несъответствие студентът и изпитващият преподавател ще бъдат уведомени, че получената оценка няма да се зачита (ако изпитът е проведен) или че студентът няма да бъде допуснат до изпит.
 2. Най-късно до 27.05.2020г. преподавателите да нанесат оценките от поправителната сесия на завършващите студенти (4 курс р.о. и 5 курс з.о.) в главните книги във ФО „Обслужване на студенти“.
 3. Най-късно до 09.06.2020г. преподавателите да нанесат оценките от годишната поправителна сесия на студентите 4 курс р.о. и 5 курс з.о. във ФО „Обслужване на студенти“.
 4. До 12.06.2020г. всички оценки на завършващите студенти да бъдат въведени от експерти ТИС.
 5. До 14.06.2020г. дипломантите да сверят оценките от студентските си книжки с тези в университетската информационна система UMIS http://umis.tu-varna.bg/st/
 6. В периода 08.06.2020 - 26.06.2020г., след уточняване на ден и час със  съответния експерт ТИС (съгласно разработен график), дипломантите да проверят и да подпишат Академичната си справка (при спазване на всички противоепидемични мерки). За целта да се организира пропускателен режим и да се осигурят дезинфектанти на входа на НУК. Задължително всички дипломанти да носят маски при влизане в сградите на ТУ-Варна.
 7. До 25.06.2020г. експерт ТИС да уточнят оценките, при наличие на несъответствие между тези в Академичната справка и студентската книжка.
 8. До 26.06.2020г. експертите ТИС да предадат академичните справки и административно попълнените служебни бележки на техническия изпълнител на съответната катедра.
 9. До 26.06.2020г. дипломантите да предоставят (по куриер, по пощата с обратна разписка или на място, при спазване на всички противоепидемични мерки) на техническия изпълнител на катедрата: подписана от дипломанта декларация за лични данни; 2 бр. снимки; 3 бр. подписано от дипломанта задание за дипломна работа, предварително съгласувано с ръководителя на дипломната работа.
  Адрес за изпращане:
  Варна 9010, Технически университет – Варна, ул.“Студентска“  1
  Факултет ………….., до техническия изпълнител на катедра …………..
 10. В срок до 01.07.2020г. ръководител катедри да подготвят графици за ДЗ/ДИ, включващи само студентите, които отговарят на горните изисквания, и да ги предадат за утвърждаване от Ректор.
 11. Дипломанти от предходни години, желаещи да подадат заявление в канцеларията на съответния Деканат за възстановяване на студентски права, е необходимо да бъдат уведомени, че във връзка със съществуващата обстановка в страната трябва да разработят дипломна работа (с изключение на студентите от специалностите по регулираните професии и студентите от ОКС “Професионален бакалавър“) . Заявлението трябва да бъде подписано от ръководител катедра и след това от Декан/Директор Колеж.

доц. М. Тодорова, Началник УМО