След като стана част от един от трите национални центрове за върхови постижения, Технически университет – Варна вече e част от още един мащабен финансиран проект. Ректорът, проф. дн инж. Росен Василев подписа договора за изпълнение на проект G05M2OP001-1.002-0023-С01 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии".

Проектът предвижда изграждане на Национален център за компетентност чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020. Основната дейност ще бъде извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи.

В ТУ - Варна ще бъде оборудвана лаборатория „Изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения“, включително закупуване на софтуерни приложения и осигуряване на подходящата материална база за научни изследвания. Научният екип от ТУ-Варна ще работи в направление ”Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол”.

Средствата за финансиране на проекта (общ бюджет: 23 569 719 лева), са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Научните екипи от Tехнически университет-Варна, които ще работят по проектите Национален център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии и Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" направиха и своята първа обща среща. Повече от 30 преподаватели ще участват в изграждане на три нови лаборатории „Транспортен инженеринг - енергийно ефективен електрически транспорт“, „Роботизирани системи - морска роботика“ и „Изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения“.

Заместник ректорът доц.д-р Розалина Димова откри срещата и подчерта, че Технически университет -Варна е сред водещите университети в България, които ще имат възможност да повишават нивото на провежданите от тях научни изследвания в приоритетната за българската икономика област „Мехатроника и чисти технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 на Република България. Проектите предвиждат изпълнение на съвременен дългосрочен научен план, съобразен и с нуждите на българската индустрия. Ръководителят на Центъра за национални и международни проекти в ТУ – Варна,  д-р инж. Живко Близнаков представи изискванията, които трябва да се следват при изпълнение на проектите.

Структурата, екипите и научните цели на трите лаборатории представиха доц. д-р инж. Никола Николов - ръководител на лаборатория „Морска роботика“, доц. д-р инж. Валентин Гюров  - ръководител на лаборатория „Енергийно ефективен електрически транспорт“ и гл. ас. д-р Христо Живомиров от състава на лабораторията за изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения.

Проектите за двата Центъра са част от стратегията на университета за създаване на единно образователно пространство, обединявайки науката, образованието и бизнеса. Научният екип на университета се състои от водещи специалисти, които ще имат своя шанс да повишат квалификацията си, да специализират в международни институти и да подобрят качеството и количеството на получаваните резултати в зависимост от възможностите на изградената инфраструктура. Участниците ще развият нови умения за изследователско сътрудничество, интеграция и комуникации с бизнеса. Младите учени и докторанти ще надграждат своето образование и познания в научните области. Бизнесът ще има шанс да получи за своите технологии съдействие и резултати, интерпретирани на високо научно ниво.

Срокът за изпълнение на проектите е 2018г. - 2023 г. Изизсква се и минимум 5 години устойчивост на създадените звена след изтичане на срока на финансиране. Университетът ще осигури всички необходими условия за устойчиво използване на новоизградената инфраструктура и след приключване на проекта. Ще се контактува активно с български и чужди фирми за трансфер на иновации или цялостни технологични решения.