Снимка: ТУ – Варна, Студенти от спец. КММ на практика

С отлична оценка - 9.06 по критериите, успешно приключи процедурата за програмна акредитация за следващ период на специалност "Корабни машини и механизми" в Технически университет – Варна.

Специалността подготвя инженери за регулираните професии от професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация.

Процедурата е проведена, съгласно Закона за висшето образование, а решението е на Акредитационния съвет на Националната aгенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Р България, на основание доклад на Постоянната комисия по технически науки.

Срокът на валидност на акредитацията е 6 години в съответствие с чл. 79, ал. 4, т.1, от Закона за висшето образование.

Акредитацията определя и капацитета за обучение по специалността "Корабни машини и механизми" в Технически университет - Варна: за образователно-квалификационна степен "бакалавър" - 400 студенти, за ОКС "магистър"  - 200 студенти.

Получената висока акредитационна оценка словесно се равнява на "пълно съответствие" с критериите и е резултат от дългогодишен професионален опит на всеотдаен колектив преподаватели към катедра „Корабостроене и корабни машини и механизми“, която има 55-годишна история.

Високите постижения в научноизследователската и публикационната дейност, съвременната материална база и учебен процес, обезпечен напълно с нови учебни пособия и средства, са гаранция за високото ниво на подготовка на студентите от специалност КММ при ТУ-Варна.

РЕШЕНИЕ