Регионалният директор на „Шнайдер Електрик“ за България, Албания, Македония и Косово – г-н Йонуц Фаркаш,  се срещна с ръководството на ТУ – Варна и на катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и разгледа лично създадения в края на 2016 година с оборудване и софтуеър от най-висок клас – дарение за над 30 хиляди лева от „Шнайдер Електрик – България“, първи у нас учебен университетски Център за диспечерско управление и енергиен мениджмънт.

Гостът изрази удовлетворение от съвместната работа с ръководството на университета, както и от факта, че новата лабораторна и диспечерска база работи и се ползва активно за обучителни цели и вече има събрана доста и интересна информация за електропотреблението на висшето училище и за резервите за по-голяма ефективност. Целта на спонсорите е реновираната лаборатория и центърът да помогат студенти и докторанти да прилагат наученото в областта на енергийния мениджмънт при създаване на методи и средства за икономия на електрическа енергия, повишаване надеждността на електроснабдяването, изграждане на интелигентни системи за наблюдение и контрол, разработване на ефективни постановки за автоматизирано управление, решаване на оптимизационни задачи в електроенергетиката и да са силно конкурентоспособни. Възможностите на обновения лабораторен комплекс са много големи и могат да се използват и за обучение и квалификация на експерти от енергетиката, бизнес партньори и др.

В диспечерския център студентите и докторантите имат възможност в реални условия и в реално време да отчитат множество показатели на потребители от различен характер – асансьорни уредби, осветление, машинни лаборатории и устройства и др. Всички трафопостове и сгради на територията на университета са включени в единна система за мониторинг, управление и изследване на електроснабдяването и потреблението в ТУ-Варна. Софтуерната база на системата са Schneider Electric  Power SCADA и Power Monitoring Expert.

Теоретичната основа за създаването на Центъра за диспечерско управление в ТУ – Варна подготви в своя вече успешно защитен дисертационен труд д-р инж. Николай Найденов - търговски директор направление „Проекти и крайни клиенти” в „Шнайдер Електрик”. В дисертацията „Изследване и анализ на електроенергийната ефективност в електроснабдителните системи при използване на високотехнологични средства за мониторинг, контрол и управление“ Николай Найденов, който е първият български електроинженер със сертификат за европейски инженер,  проучва електроенергийната ефективност и нейното адекватно управление чрез познаването на специфичните параметри и характеристики на обектите за изследване. Дефинирани са и се изследват всички специфични показатели, от които зависи енергийната ефективност и възможните методи и съвременни технологии за подходяща и комплексна оценка и управление. Актуалността на разглежданите проблеми е свързана с факта, че направените аналитични и експериментални изследвания са в областта на определянето на оптималната електроенергийна ефективност (ЕЕЕф) на товари от електроенергийната система на Република България. От получените резултати е структурирана комплексна методика за оценка на ЕЕЕф, която обобщава всички съществени енергетични и качествени показатели, влияещи върху нея. Тази нова методика за оценка на ЕЕЕф е практически приложена в различни електроенергийни обекти като за целта са използвани възможностите на съвременните системи за диспечеризация и енергиен мениджмънт. Пример за това е и системата, изградена в ТУ – Варна.

Благодарение на партньорите от „Шнайдер Електрик“, беше преоборудвана и специализираната лабораторията по електроснабдяване в университета. В нея се провежда обучение на студенти по дисциплините „Електроснабдяване“ и „Методи за изследване и проектиране на ЕСС“. След обновяването от “Шнайдер Електрик“ на 12 стенда, измерването и анализа на данните от тези панели са разработени като 12 самостоятелни теми за лабораторни упражнения за подготовката на бъдещите електроинженери в максимално близка до реалната среда.


bwd  Снимка 1/9  fwd