В периода 03-04.09.2020 се проведе международна научна онлайн конференция на тема "Сътрудничество между бизнеса и университетите за дуално висше образование". Конференцията събра над 250 учени, преподаватели, студенти, представители на бизнеса и експерти по дуално обучение от различни държави, които споделиха своите идеи, опит и резултати от изследвания и работа по тематиката.

     Конференцията, организирана от РААБЕ България ООД, се явява част от международен проект по програма Еразъм+ „DYNAMIC – Towards responsive engineering curricula through Еuropeanisation of dual higher education с координатор Университет по приложни науки във Висмар, Германия.
     Целта на проект DYNAMIC, който навлезе в заключителната си фаза, е разработване, тестване и внедряване на програма за дуално висше обучение за специалност „Корабостроене и морска техника”, като успешно бяха включени и специалности „Корабни машини и механизми” и „Проектиране на морски уредби и системи”. Технически университет-Варна, един от основните участници в проекта, е отговорен за пакета дейностите по разработване и пилотното стартиране на програмите. Основен фокус e осигуряване на по-гъвкави маршрути за придобиване на текущи, свързани с индустрията умения, необходими за стимулиране и поддържане на иновациите в секторите, идентифицирани от националните стратегии за интелигентна специализация. За тази цел в текущите инженерни учебни програми са интегрирани практически фази в индустрията.
     Основни теми на международната научна конференция бяха възможностите за бъдещо развитие на дуалното обучение в България, сътрудничеството между бизнеса и университетите в сферата на дуалното висше образование, изискваните промени в учебните програми, включването на иновационни алианси и предприемаческо образование.

Някои акценти от конференцията:

  • Д-р Рони Адикария, основател на Knowledge Utilization through Learning Technologies (KULT), общественик, автор на осем книги, засягащи важни проблеми в областта на комуникациите, обучението и др., представи промените, които наложи сегашната ситуация с COVID-19 в образованието. Акцент беше даден върху настъпващата ера на виртуалното образование, както и върху възприемането на новите технологии в образованието, което е предизвикателство за човешките ресурси, поради нужда от овладяване на приложението на комуникационните технологии, стратегии и методи за обучение и оперативно управление от преподавателите по целия свят.
  • Д-р Арно Меермен, основател и CEO на University Industry Innovation Network, в своята презентация „The Future University: A holistic perspective towards the roles of universities“, сподели интересни идеи за т.нар. „Университет на бъдещето”, както и  разясни цялостната перспектива за ролите на университетите в приемане предизвикателствата на утрешния ден.
  • В уебинар “The changing nature of VET, the changing nature of dual training”, Радосвета Дракева, координатор National ReferNet – България, се фокусира върху някои най-нови тенденции в професионалното образование и обучението, основано на работа, въз основа на примери от изследвания и събиране на данни на CEDEFOP (Европейски център за развитие на професионалното обучение). Особено внимание беше обърнато на начина, по който се променят съдържание и профил на професионалното образование и обучение, отговаряйки на променящите се изисквания за умения и компетентности.
  • Оана Настаса, специалист професионално обучение от AHK Румъния, в своя уебинар „Индустриални ментори и техните предизвикателства по време на пандемията COVID-19“, подчерта предимствата от включване на ментори от индустрията, които са преминали специализирано обучение, съобразено с новите изисквания, и успешно ръководят практическото обучение на студентите.
  • Доц. Галина Илиева, координатор на проект DYNAMIC за ТУ-Варна, участва с уебинар на тема „New horizons for VET in Вulgaria“, като представи досегашния опит в дуалното професионално обучение, постигнатите резултати по проекта в университета, проблемите и предизвикателствата, както и пътищата за тяхното преодоляване.

Допълнително мениджъри на проекти в сферата на образованието и практическото обучение, специалисти в областта на дуалното образование от Австрия и Германия,  представители на бизнеса и образователни институции, обсъдиха опита и перспективите за утвърждаване на дуалното образование като форма на обучение в България.

НИИ – ТУ Варна