В Технически университет – Варна се открива нова бакалавърска специалност„Технологично предприемачество и иновации” със срок на обучение - 4 години - редовна форма  

Специалност „Технологично предприемачество и иновации” е ориентирана към подготовка на специалисти, способни да организират, осъществяват и управляват предприемаческа дейност в малките, средните и големите предприятия в областта на технологиите и иновациите.

 Тя  е “хибридна” специалност, която съчетава модерното инженерно образование, с акцент върху  технологиите, със задълбочени и комплексни познания в областта на икономиката, предприемачеството и управлението  на фирмата.

Студентите от  тази специалност ще получават:

  • фундаментална инженерна подготовка, с акцент върху технологиите, отговаряща на потребностите за създаване, управление и развитие на предприятия в сферата на индустрията и услугите
  • фундаментална подготовка в областта на иновациите и технологичната креативност
  • фундаментална икономическа и управленска подготовка
  • специализирана подготовка в областта на предприемачеството и в частност на технологичното предприемачество
  • специализирана подготовка в областта на високите технологии, като обект на управление 

Студентите, които ще завършват  тази специалност ще получават ОКС „Бакалвър” и професионална квалификация „инженер – мениджър”.

Области на професионална реализация:

  • Като външни предприемачи, създаващи собствен бизнес (индивидуален или колективен) или като участници в предприемачески екипи
  • Като вътрешни предприемачи във фирми в сферата на индустрията и услугите   (ръководители на технологични и иновационни проекти и др.)
  • Като експерти  „Бизнес развитие”, „Иновационно развитие”, „Технологично развитие” или като бизнес анализатори във фирми в сферата на индустрията и услугите
  • Като консултанти или участници в консултантски екипи, свързани със стимулирането на малкия и среден бизнес на фирмено, регионално и национално ниво и в структурите на неправителствени организации
  • Като експерти в областта на иновациите, технологиите и предприемачеството  в местни, регионални и национални институции и в структури и проекти на ЕС  и др.