Катедра „Материалознание и технология на материалите“ (първоначално – „Металознание и технология на металите“) е една от първите катедри в ТУ-Варна (тогава – МЕИ-Варна). Създадена е през 1963 г. За основатели на катедрата могат да се приемат първите назначени преподаватели – проф. дтн Евгений Вътев и доц. ктн Михаил Иванов. По-късно към тях се присъединяват още редица преподаватели и специалисти, оформят се и започват да се развиват основни научни направления (“Металознание и термообработка”, “Металолеене”, “Пластична деформация”, “Заваряване”) и по този начин катедрата се превръща в обособено учебно и научно-изследователско звено. През дългогодишната си работа кат.МТМ има множество постижения в научната област, довели до защитаване на авторски свидетелства, полезни модели и патенти. Един от признатите от Патентното ведомство на Р България патенти (интелектуална собственост на ТУ-Варна) е за „Метод за изготвяне на леярски форми“.


Съставът на катедра МТМ в началото на 80-те години на 20-и век.

Свидетелството за патента за „Метод за изготвяне на леярски форми“

Ръководител на катедрата е доц. д-р инж. Николай Атанасов, който представи акцентите в обучението и връзките с бизнеса за кариерно ориентиране на младите инженери.

Какви специалности и в какви степени на обучение има към катедрата?

Катедра МТМ е едната от двете катедри в ТУ-Варна (заедно с кат. ТМММ), осигуряващи обучението в Професионално направление 5.1 Машинно инженерство. Към настоящия момент към кат. МТМ се обучават общо над 60 студенти и докторанти.

Провеждаме обучение в образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ и ОНС „доктор“ в редовна и задочна форма. Заедно с катедра ТМММ сме профилираща катедра за спец. „Машиностроителна техника и технологии“ в ОКС „бакалавър“. В ОКС „магистър“ обучаваме студенти в 2 програми – „Техника и технологии за обработване на материалите“ и „Химическо машиностроене“, а в ОНС „доктор“ програмата е „Технология на машиностроителните материали“.

Всички програми са акредитирани с високи оценки от НАОА през 2019 г.

С какви професии се реализират след завършването си Вашите студенти?

Машинните инженери със специалности към катедра МТМ имат широкопрофилна подготовка, която им позволява да се реализират в следните направления - договаряне, планиране и пласмент на машиностроителна продукция; в звена с научно-изследователска и научно-приложна дейност, институти, изпитателни лаборатории, органи за технически контрол и др., по компютърен дизайн в проектантски и технологични отдели на фирми и бюра, осъществяващи конструиране, анализи, планиране, подготовка и контрол на производството на изделия; като преподаватели в специализирани средни технически училища след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност.

Катедрата работи ли с фирми-партньори, които предоставят стипендии, освен подкрепа за провеждане на практика и стаж на студентите?

Към катедрата е учреден Партньорски съвет, включващ представители на машиностроителни фирми от региона - „ИНХОМ-98“ ООД, „Химпроект Девня“ ООД, Стопанска камара - Варна, „Мотортест“ ООД, „Елдоминвест“ ООД и др. Някои от основните му задачи са обсъждане, обновяване и съгласуване на учебните планове и програми, насочване, осигуряване и подпомагане на практическото обучение на студентите, осигуряване на възможности за повишаване на квалификацията на кадрите чрез различни форми на обучение, както и чрез осигуряване провеждането на летни стажове и практики и др.

Интересът и нуждата от машинни инженери през последните няколко години показват трайна тенденция към увеличаване. Непрекъснато се увеличават и фирмите, предлагащи стипендии, стажове, все по-добри условия за работа, развитие и заплащане като „ТЕСИ“ и „Алкомет“ в град Шумен, завод „Тракция“ в района на Разград и др. Машинните специалности, за съжаление, не са сред предпочитаните от кандидат-студентите. Причините са комплексни, но водещи са липсата на основи и приемственост от средното образование (почти пълната липса на машиностроителни специалности в техникумите и професионалните гимназии), както и сравнително „по-тежките“ дисциплини и по-трудното им усвояване (отново поради недостатъчна база от знания от средното образование) от студентите.

С каква база разполага катедрата за образователна и научна дейност?

В съответствие с научните направления и компетенции на състава й, в катедра МТМ са изградени седем научно-изследователски и научно приложни лаборатории:

  • „Лаборатория по заваряване и заваръчни технологии“
  • „Лаборатория по структурен анализ“
  • „Лаборатория по 3D моделиране и изследване на технологични обекти“
  • „Лаборатория по нанасяне на декоративно-защитни покрития, нови материали и нанотехнологии“
  • „Лаборатория по механични изпитвания“
  • „Лаборатория по леярски технологии и материали“
  • „Лаборатория по термични и химико-термични технологии“

В тях се работи по научноизследователски проекти (основно по ФНИ на ТУ-Варна) и научно-приложни и приложни разработки, свързани пряко с нуждите на бизнеса. Ппоследните се реализират основно чрез „ВТП-ТУВ“ ЕООД с участието на повечето членове на катедрата.

Как участва катедрата в кандидатстудентската кампания?

Участваме  активно в организираните от ТУ-Варна мероприятия, свързани с приема – Дни на отворените врати, посещения на определени средни училища с цел рекламни презентации. Всички членове на катедрата са ангажирани с промотиране на машиностроителните специалности чрез използване на личните си контакти в бизнеса и не само. Изготвен е и рекламен клип, свързан с обучението в спец. МТТ, който е качен в YouTube и отчита сравнително висока посещаемост.

Какви са възможностите за социализация на студентите и преподавателите в катедрата?

Кат. МТМ е една от катедрите в Университета, известна с много добрия си социален живот и климат. В катедрата редовно се отбелязват и честват традиционни български празници,  рождени дни, кръгли годишнини и юбилеи на членовете й. Кат. МТМ участва активно във всички национални и университетски празници и мероприятия. Наша „запазена марка“ е и вече традиционното ежегодно посещение на емблематични за Освобождението на България места, където представя ТУ-Варна на организираните празненства и шествия. Съчетаваме полезното и приятното като провеждаме и много изнесени семинари, дискусии и презентации. Имаме и запалени любители на българските народни танци, които редовно тренират в групите към университета и участват в представителни групи на различни фестивали и други събития.