На 9 и 10 март 2019 г. в комплекс Therma ECO Village, Кранево ще се проведе XVIII Научно-практическа конференция „Математика и информатика – реалности и перспективи“, организирана от Съюза на математиците в България - секция Варна в партньорство с Технически университет - Варна.

Програмата на конференцията включва доклади от областта на математиката, информатиката, информационните технологии и методите за тяхното преподаване и изучаване в различните образователни степени. Акцентът е върху методиката на интегриране на науки, технологии, инженеринг и математика  в образованието (STEM).  Ще се проведат дискусии по научни и учебни проблеми свързани с прилагането на новите нормативни документи. В работата на конференцията ще вземат участие експерти от МОН и РУО - Варна, учители, преподаватели от висши училища. Преподавателите от Технически университет - Варна доц. д-р инж. Медиха  Хамза и доц. д-р инж. Тодорка Георгиева ще изнесат пленарен доклад на тема "Интегриране на науки, технологии, инженеринг и математика в образованието", а д-р Елена Колева е съавтор на доклада "Моделиране на STEM обучение".

Официални гости и лектори на конференцията ще бъдат държавният експерт Силвия Кънчева от МОН,  Маня Манева - главен експерт в МОН, д-р Венцеслава Генова - началник на РУО - Варна.

Членовете на СМБ, както и всички учители по математика, информатика и информационни технологии от региона,  участват активно в съставянето на програмата на конференцията като изпращат предложения за доклади, поставят за разискване определени проблеми, желаят споделят свой опит. Конференцията е форма на продължаваща квалификация за учителите по математика, информатика и информационни технологии по програма за 1 квалификационен кредит от Технически университет - Варна.

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА