Описание:

Технически Университет – Варна е партньор на фирма „МОС КОНСУЛТ“ ООД в изпълнението на  проект BG16RFOP002-1.005-0164-C01/16.05.2018 г. „Разработване на компютърно приложение с образователен характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална реалност“. В тази връзка Технически Университет – Варна търси да назначи 2-ма експерти СОФТУЕРНИ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ на 4 часов работен ден за 23 месеца, но в рамките на ДБФП BG16RFOP002-1.005-0164-C01, т.е. до 16.05.2020г.

Изисквания към кандидатите:

ЕКСПЕРТ 1 СОФТУЕРНИ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

Образование: Висше

Квалификация: инженер/информатик/математик/програмист

Професионален опит: поне 3 години в научни изследвания/академичните среди

ЕКСПЕРТ 2 СОФТУЕРНИ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

Образование: Висше;

Квалификация: инженер/информатик/математик/програмист

Професионален опит: не се изисква, но такъв в научни изследвания е предимство

Функции (отговорности и задължения) – и за двамата експерти:

  • Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова иновация - компютърно приложение с образователен характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална реалност:

- запознаване с физическите технически характеристики на машините, чиито 3D модел ще бъдат разработени

- подготовка на информация, която ще бъде включена като мета дата на виртуалния асистент и самоучител

- разработване на 3D модела

- изграждане на интерактивност на 3D модела и тестването й

- програмиране на виртуалния асистент и самоучител и тестване

- участие в създаването на сценарий за движения на играча/участника/потребителя; изпитване и тестване на сценариите, нанасяне на корективни действия и повторно тестване и изпитване

- участие в създаването на сценарий за движения на виртуалния асистент; изпитване и тестване на сценариите, нанасяне на корективни действия и повторно тестване и изпитване

- участие в създаване на сценарий за движения на втори играч/участник/потребител и интеракция с първия; изпитване и тестване на сценариите, нанасяне на корективни действия и повторно тестване и изпитване

  • Създаване и тестване на прототип, свързан с разработването на продуктовата иновация:

- програмиране на бета версия

- провеждане на тестване на бета версията

- изпитване на бета версията в релевантна среда с необходимия хардуер

- подготовка на тестови сценарии за тестване на бета версията

- формиране на списък с несъответствия/подобрения

За доказване на образование, квалификация и професионален опит кандидатите е необходимо да представят автобиография. Предоставените лични данни ще бъдат обработени съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, като ще бъдат предоставени и на трето лице – УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Министерство на икономиката. Документи могат да бъдат изпратени по е-мейл: rectorat@tu-varna.bg  или предадени на ръка в ТУ-Варна.

Краен срок за кандидатстване: 12.12.2018 г.