І. Осъществява процесуално представителство на Технически Университет – Варна по съдебни дела заведени от и срещу Университета.
ІІ. Участва в експертни комисии по трудови, административни, стопански въпроси, като дава устни и писмени становища относно правните аспекти на проблемите, предмет на обсъждане във въпросните комисии.
ІІІ. Изготвя:
А) договори и анекси към тях по повод стопанската, учебната и международна дейност на Университета и по студентските въпроси;
Б) доклади, отговори на писма, жалби и сигнали, становища относно законосъобразността на извършваната от Университета дейност;
В ) извършва дейност по предварителна проверка законосъобразността на актовете, издавани от Ректора на университета, на актовете, приемани от Академичния съвет, изготвяне или съгласуване на договори, по които университета е страна, на искови молби, жалби, вътрешни правила, кореспонденция с органите на изпълнителната власт – местни и централни, представителство пред всички държавни, общински и частни органи и организации, Съд, Прокуратура, Нотариус и др.,
Осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство
 Осъществява всички дейности свързани с планиране, подготовка и провеждане на процедурите за обществени поръчки. Съхранение на документите по приключили процедури. Предоставяне на информация за обществените поръчки и участие в контрола по изпълнението им.
Организира и координира  всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на необходимите процедури за възлагане на обществени поръчки в ТУ –Варна и отдаване под наем на имоти държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ТУ-Варна.
Разработва на документациите за участие в обявените процедури за възлагане на обществени поръчки;
Изпраща изискуемите проекти на документи от документацията за участие за осъществяване на предварителен контрол от:
•    управляващия орган на съответната оперативна програма - в случай, че обществената поръчка е финансирана със средства от европейските фондове;
•    Агенцията по обществени поръчки.

 

Павлина Росенова Русева
тел: +359 52 383 279
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.