Специалност КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ (KMM)

• Теоретичното и практическото обучение в специалност КММ осигурява необходимите знания и умения за получаване на международно признато свидетелство за правоспособност „Вахтен механик” и се контролира от Изпълнителна агенция „Морска администрация”.
• Практическото обучение, освен в корабни условия и енергетични обекти, се провежда на съвременен тренажорен комплекс.
• Завършилите специалността КММ успешно се реализират в корабоплаването, корабостроенето, кораборемонта, корабни класификационни, проектантски и застрахователни компании, топло - и ядрената енергетика, енергоремонта, машиностроенето, химическата, газовата, нефтената, металургичната промишленост и др. Средното възнаграждение превишава многократно средната работна заплата в страната.

- Информация за работните места в предприятия от бранша, може да намерите в бюлетина издаден от “Българската Национална Асоциация по Корабостроене и Кораборемонт”

 

Специалност "Корабни машини и механизми" е разкрита през 1963 година, първата година на прием на студенти във Висшия Машинно-Електротехнически Институт-Варна, сега Технически Университет-Варна.

Oбучението в редовна и задочна форма е 8 и 10 учебни семестъра, като завършва с държавни изпити по специалността и английски език. Срокът за обучение за редовните и задочни студенти е съответно 4 и 5 години, в който са включени 6 месеца учебна плавателна или производствена практика. Студентите завършват с образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „Инженер по корабни машини и механизми”, както и възможност за получаване на международно признато свидетелство за правоспособност "вахтен механик".

Студентите от специалност "Корабни машини и механизми" изучават през целия курс английски език; през първите 3 семестъра общ английски и през следващите 5 семестъра специализиран английски език за корабни механици. В края на семестриалното обучение студентите полагат държавен изпит по английски език (писмен и устен), който е съобразен с изискванията на ИАМА и съответните международни стандарти.

Държавен изпит по специалност КММ се провежда по функции, определени от международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978г., както е изменена (конвенция STCW).

Към сайта на специалност (KMM) »

 

Специалност КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА (КМТ)
• Специалност КМТ в ТУ-Варна е единствената в страната, която готви кадри с висше инженерно образование за проектиране, строителство и ремонт на кораби, морски съоръжение за търсене и добив на нефт и малкотонажни плавателни съдове;
• Инженерите от специалността са с универсални знания, които могат да работят навсякъде по света, и там където се изисква професионална квалификация "машинен инженер";
• Специалност КМТ предоставя възможност за обучение на английски език.

- Информация за работните места в предприятия от бранша, може да намерите в бюлетина издаден от “Българската Национална Асоциация по Корабостроене и Кораборемонт”

 

Към сайта на специалност (КМТ) »

 

Още


Катедра

«Корабостроене,корабни машини и механизми»

Ръководител на катедрата

доц. д-р инж. Ирина Добрева Костова

Състав на катедрата

доц. д-р инж. Петър Георгиев Георгиев
доц. д-р инж. Галина Илиева Илиева
доц. д-р инж. Ирина Добрева Костова
доц. д-р инж. Стефан Николов Кюлевчелиев
доц. д-р инж. Христо Атанасов Пировски
ас. д-р инж. Йорданка Георгиева Съчкова
ас. д-р инж. Владимир Атанасов Йорданов
ас. инж. Севдалин Здравков Вълчев
ас. инж. Мария Николова Левенова
ас. инж. Христо Антонов Маринов
ас. инж. Личко Валериев Найденов
ас. инж. Йордан Стефанов Денев

Създаване на катедрата

Катедрата е сформирана през 2016 година по решение на АС на ТУ – Варна след обединяване на катедри “Корабостроене” и “Корабни машини и механизми”. Катедрата осигурява подготовката по две специалности.
В периода 1974 до 2016 двете катедри са основните първични звена в Корабостроителен факултет.

Специалност

«Корабостроене и морска техника»

 

Специалността се изучава единствено в Технически университет- Варна и продължава традициите за обучение на български инженери корабостроители, подготвяни до 1962 година в Държавен университет «Св. Кирил Славянобългарски» – Варна и Висше военноморско училище – Варна, а след 1962 год. – във ВМЕИ-Варна .
От 1974 год. да 2016 година, обучението се осъществява от самостоятелно звено – катедра “Корабостроене” в състава на Корабостроителен факултет.
Към специалността има изграден уникален за ТУ-Варна “Съвет на специалността”, в който участват ръководителите на 24 фирми и предприятия от бранша.

Научно направление на специалност „КМТ”

Теория и проектиране на кораби и морски съоръжения, технология и организация на корабостроенето и кораборемонта.

Тематика на научните изследвания

Пропулсивни и мореходни качества на корабите
· Проектиране и конструиране на кораби;
· CAD/CAM системи в корабосторенето;
· Нови технологии в корабостроенето;
· Системи и устройства за кораби и морски съоръжения;

Постижения на научните изследвания

 

С изпълнението на научно-изследователските и научно-приложните задачи е подпомогната работа-та на:

· МТГ- Делфин-АД-Варна
· Булярд Корабостроителна индустрия
· Параходство Български морски флот-Варна
· КРЗ Одесос-Варна
· Български корабен регистър- Варна
· Корабно машиностроене - АД-Варна
· Агрометал ЕОД
· Водолаз Л-ЕОД
· Прожеко - България

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

· Лаборатория “Теория на кораба”; Зала №146 УПБ площ 102 м2 с опитен басейн;Оценка – добра
· Лаборатория “Проектиране и Архитектура на кораба и морски съоръжения; площ 60м2; С комплектувани два компютърни класа за автоматизирано проектиране на кораби и корабни конструкции. Инсталирана система Aveva Marine; Зала 232 УПБ; Оценка – добра.
· Лаборатория “Автоматизирани системи за проектиране и строителство на кораби и морски съоръжения”; площ 36 м2 ; Комплектована с компютърен клас CAD/CAM системи за реализация на задачи за автоматизирано проектиране на морски съоръжения. Зала 203 УПБ;Оценка- добра.
· Лаборатория “Технология на корабостроенето и кораборемонта”, Оборудвана с макети за изследване на производствени процеси; площ 98 м2 Зала №224 УПБ;;Оценка добра
· Лаборатория “Строителна механика, якост и конструкция на кораби и морски съоръжени”; Зала 229 УПБ площ 84 м2 ; Оценка – добра.
· Лаборатория “Устройства за кораби и морски съоръжения: - стенд за изследване на кормилно устройство на кораби;- стенд за изследване на спасителни устройства на кораби с комплектована установка за изпитания на модел на падаща спасителна лодка; стенд за изследване на товарни устройства на кораби ; площ 48 м2;Оценка – добра.
· Лаборатория “Системи за кораби и морски съоръжения” ; стенд за изпитания на корабни тръбопроводи;стенд за изпитания на баластни системи;стенд за визуализация на потоците в корабните тръбопроводи;комплектувани установки за изпитания на иновативни решения за корабните системи; площ 60 м2;.Оценка - добра
· Лаборатория “Заваряване на морски конструкции” стенд за изпитания на заваръчни конструкции; стенд за изследване на условия при подводно заваряване и рязане; оборудвана с установка за производство на електроди за подводно рязане и заваряване; площ 80 м2; УК;Оценка – добра..

Специалност

“Корабни машини и механизми”

 

Специалност «Корабни машини и механизми» е разкрита през 1963 г. Обучението в специалност «Корабни машини и механизми» се провежда в съответствие с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 ОТ 17 МАРТ 2015 Г. за приемане на наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Корабни машини и механизми“ в ОКС „Бакалавър” и „Магистър”, както и с Наредба № 6 от 05 април 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България,Обн. ДВ. бр.31 от 20 Април 2012г., доп. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 10 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 27 Октомври 2015г.

На основание на чл. 88, т. 6 от Закона за висшето образование е проведена програмна акредитация на регулираната специалност «Корабни машини и механизми» и с Протокол № 2/14.01.2010 г. е дадена оценка «много добра» за срок от 6 години.

 

 

Тематика на научните изследвания

· Повишаване на надеждността и осигуряване ресурса на тръбопроводи от системите за сигурност на АЕЦ - Козлодуй;
· Повишаване на конкурентността на корабострои-телната промишленост чрез разработване на проекти за намаляване вибрациите и шума на ново-проектирани кораби;
· Осигуряване на изискванията на санитарните и екологични организации за нивата на шума в окол-ната среда при проектиране на ветроенергийни паркове;
· Разработване на методи за провеждане на натурни изследвания на вибрации и шум на кораби, промиш-лени инсталации и в околната среда.

Постижения на научните изследвания

 

С изпълнението на научно-изследователските и научно-приложните задачи е подпомогната работа-та на:

· предприятия от енергетиката:
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
"Булгартрансгаз" ЕАД
"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД;

· предприятия от корабостроителната промиш-леност:

"Булярд Корабостроителна Индустрия" ЕАД
"МТГ Делфин" АД
КРЗ "ТЕРЕМ-Флотски арсенал Варна”ЕООД
КРЗ „Одесос” АД

· предприятия от химическата промишленост:
"Солвей Соди" АД
"Агрополихим" АД

При изпълнението на горните изследвания са внед-рени иновативни решения за:

· намаляване вибрациите на тръбопроводи и инста-лации чрез разработване на технически решения и внедряване на демпфери и антивибратори за тръбопроводи;
· разработване на методи за вибродиагностика на промишлени и енергийни тръбопроводи;
· разработване на технически решения за намаляване вибрациите на корабите;
· разработване метод за измерване реакциите на корабни валопроводи;
· разработване на методи за намаляване на аксиалните усилия в ротори на турбоагрегати.

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

Стдентите и докторантите от специалност КММ се обучават в следните научно-изследователски и учебни лаборатории:

Лаборатория по «Технология и ремонт на корабни машини», зала 412М: площ 54 м2;стенд за изследване центровката на валолинии; оценка: добра.
Лаборатория по «Топлотехнически апарати, общокорабни системи, корабни хидравлични и паубни машини», зала 414М: площ 54 м2;корабна хладилна и климатична уредба, система за изпитване на топлоообмени апарати, стенд за изпитване на корабни помпи, стенд за изпитване на люкови закрития; оценка: добра.
Лаборатория по «Вибрации и вибродиагностика», зала 4М: площ 72 м2; стендове за изследване на ротационни машини, лагери, демпфери и др.; оценка: добра.
Лаборатория по «Корабни дизелови двигатели», зала 1М: площ 54 м2; стенд за изпитване на корабен дизелов двигател; оценка: добра.
Лаборатория по „Корабни парни и газови турбини”, зала в Отоплителна централа: площ 25 м2; стенд за изпитване на малки турбини; оценка: добра
Тренажорен комплекс за обучение на корабни механици. Той е оборудван за 7 работни места – 6 за обучение и едно инструкторско място съгласно изискванията на Изпълнителна Агенция “Морска Администрация”. Тренажорният комплекс обхваща две зали за обучение, зала с команден пулт на корабно машинно отделение, включващ конзола с машинен телеграф и командни екрани, както и отделно помещение за инструктора. Тренажорният комплекс е сертифициран за учебен клас С съгласно изискванията на DNV.