Към сайта на катедрата »

Катедра

«Софтуерни и интернет технологии»

Ръководител на катедрата

доц. д-р инж. Виолета Тодорова Божикова

Състав на катедрата

доц. д-р инж. Недялко Николаев Николов - декан ФИТА
доц. д-р инж. Марияна Цветанова Стоева
доц. д-р Златка Тенева Матева
доц. д-р инж. Христо Божидаров Ненов
гл. ас. д-р. инж, Росен Стефанов Радков
ас. Павлина Стоянова Владимирова
ас. Мая Петрова Тодорова
ас. инж. Антоанета Иванова Иванова
ас. инж. Стефка Иванова Попова
ас. инж. Димитричка Желева Николаева
ас. инж. Диян Желев Динев
ас. инж. Павлина Стоянова Линова
ас. Ивелина Илиева Йорданова
ас. инж. Велислав Василев Колесниченко
ас. инж. Галя Димитрова Господинова
инж. Ирена Петрова Иванова
инж. Христина Жекова Жекова
Кремена Димитрова Бонева- технически сътрудник

 

Създаване на катедрата

 

Катедра «Софтуерни  и интернет технологии» в Технически Университет - Варна е създадена през 2016г. , на основание решение на Академичния съвет на учебното заведение през февруари 2016г., във връзка с Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти, приета от Министерски съвет на 16.12.2015г.. Едноименната специалност «Софтуерни  и интернет технологии» (СИТ), която катедрата обучава, е разработена 6 години по-рано в рамките на катедра „Компютърни науки и технологии“, създадена през 1982г., от която произлиза и по-голямата част от академичния състав на катедра «Софтуерни  и интернет технологии». Първият випуск на бакалаври  от специалност СИТ завърши през 2015г..

Научно направление в което работи състава на катедрата

 Професионалното направление на катедрата е
5.3 «Комуникационна и компютърна техника»

Тематика на научните изследвания

Научните изследвания са в областта на Софтуерните и Интернет  технологии и тяхното приложение:
«Web дизайн»;
«Web приложения»;
«Обектно-ориентирано програмиране»;
«Графични системи»;
«Технология на софтуерното производство»;
«Управление на данните»;
« Интернет технологии»;
«Програмиране за мобилни Интернет устройства»;
«Управление на софтуерни проекти»;
«Системи с бази от данни»;
«Разпределена обработка в Интернет»;
«Мрежово администриране»;
«Защита на данни в Интернет»;
«Криптография и защита на данните»;
«Електронна търговия»;
«Системно програмиране»;
«Мултимедийни системи и технологии»;
«Cloud технологии»  и др».

 Постижения на научните изследвания

 

Потребителите на научни изследвания са фирми и организации у нас и в чужбина с различен предмет на дейност като:

«Онкодиспансер - Варна»,
«Девня Цимент»  АД,
«Вулкан Цимент»  АД,
«Италчементи Груп»,
«Летище Варна и летище Бургас»,
«Банка “Алианц” »,
«Българска банка за развитие»,
«ИКТ Клъстер – Варна»,
«Банков концерн BAWAG PSK»,
«UniCredit Bayerische Hypo-und Vereinsbank» Германия,
«Експресбанк»,
«Пристанище Варна»,
«Българска банка за развитие» и много други.

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

Лабораторната база на катедрата,  която се използва както за обучение, така и за научните изследвания включва 12 съвременни компютърни лаборатории:

·    Лаборатория по Софтуерни Технологии;
·    Лаборатория по Мобилни Технологии;
·    Лаборатория по Програмни Системи;
·    Лаборатория по Интернет Технологии;
·    Лаборатория по Криптография и защита на данните;
·    Лаборатория по Системи с бази данни, с мощна сървърна машина с Oracle сървър, компютри и др.