Основен приоритет в дейността на преподавателите от катедрата е формирането на система от жизнено необходими  спортни умения и навици, повишаването на двигателните способности и даването на комплекс от специални знания на студентите, необходими им в ежедневната и спортна дейност.

Чрез обогатяване на двигателната активност на студентите се цели подобряването на функционалните възможности и адаптационно-защитните функции на организма им към неблагоприятното въздействие на околната среда. Това стои в основата на укрепването на здравето и съхраняване на висока обща работоспособност.

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

«Физическо възпитание и спорт»

Ръководител на катедрата

доц. д-р Красимир Димитров Йорданов

Състав на катедрата

доц. д-р Красимир Димитров Йорданов
доц. д-р Мария Иванова Дончева
ас. д-р Янка Стоянова Георгиева
ст. пр. Явор Браниславов Несторов
ст. пр. Николай Пенков Янчев
ст. пр. Иван Маринов Иванов
ст. пр. Димитър Иванов Дяков

Създаване на катедрата

Катедра «Физическо възпитание и спорт» е създадена през 1963 година, когато започва обучението на първия випуск студенти на Технически университет.

Сега в катедра «ФВС» има 7 щатни преподаватели. От тях 2 доцент доктор, 1 асистент доктори, 4 старши преподаватели и 1 хоноруван преподавател.

Научно направление в което работи състава на катедрата

«Здраве и спорт»

Тематика на научните изследвания

·  Педагогика;
·  методика на спортната тренировка;
·  психодиангостика;
·  физическа дееспособност ;
·  функционална диагностика.

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

·  многофункционална спортна зала; площ 966,81 кв.м
·  фитнес зала, площ 139,41 кв.м
·  спортна зала за кик бокс, площ 126 кв.м
·  зала за тенис на маса, площ 180 кв.м
·  спорна база – зала тенис на маса, площ 180 кв.м
·  спортна база – зала 1 (айкидо), площ 107 кв.м
·  спортна база – зала 2 (кик бокс), площ – 330 кв.м
·  Открито футболно игрище, площ 5830 кв.м
·  Открито баскетболно игрище, площ 726 кв.м
·  Две открити игрища за плажен волейбол, площ 1222 кв.м
·  Две открити игрища за баскетбол, площ 2208 кв.м