Усилията за решаване на световните енергийни проблеми, през последните години се насочиха към две важни, екологично значими направления.  Все повече се ползва ветрова и слънчева енергия като заместител на конвенционалната, а горивата за автомобили постепенно отстъпват място на зареждането с електричество.

             Учебните и научни програми на катедри и специалности като „Електротехника и възобновяеми енергийни източници” в Електротехническия факултет на университета, също залагат на тези актуални насоки в производствените технологии. По темата  разговаряме с ВИД ръководителя на катедра „Теоретична и измервателна електротехника” доц. д-р инж. Марин Маринов, на неговия докторант от катедра „Електротехника и електротехнологии“ инж. Георги Желев и на доц.   д-р инж. Майк Щреблау, преподавател в катедра ”Електротехника и електротехнологии”

На финалната отсечка за изграждане на електрически автомобил в университета

             Традиция на обучението в специалност „Електротехника и ВЕИ“ са електрическите машини, електрическите апарати и възобновяемите енергийни източници. Предизвикателствата на новото време изискват нов подход  за тяхното изучаване. Така, за нуждите на учебния процес в катедра ЕТЕТ се въведоха  и  дисциплините „Електромобили” и „Електрически системи в автомобилите – обяснява доц. Маринов. – Но инженерното образование не е само теория и виртуалност, а изисква и изграждане на реална лабораторна база. Това наложи  създаването на прототипи на превозни средства с електрическо задвижване. Несъмнено, много от възпитаниците ни в бъдеще ще   участват в тази индустрия. Затова набавихме силовото задвижване, като закупихме от чужбина задвижващия електродвигател, контролера към него, управлението, батериите и скоро ще ги имплантираме към наш автомобил. Идеята е да превърнем една класическа кола в електромобил, като съответно заменим ДВГ и прилежащите му компоненти с електрическо силово задвижване. 
             За по-цялостно усвояване на материята от студентите избрахме пътя от по-простото към по-сложното изпълнение. Процесът започна с разработване на велосипед с електрическо задвижване, създаден от дипломант на катедрата ЕТЕТ.  Впоследствие студентите с голямо удоволствие  го караха по алеите на университетския  кампус.

 


Електровелосипедът.

             Следващата стъпка беше да създадем мотоциклет с електрозадвижване. И това стана реалност през 2017 год. по научен проект, финансиран от вътрешния фонд за научни изследвания. Освен нас, в екипа  участваха млади преподаватели от катедри „Електроника“ и „Транспортна техника и технологии“. За целта - обикновен японски мотоциклет с ДВГ беше конвертиран в електрически с 5-киловатов електрически двигател, контролер и батерии с капацитет 40 амперчаса. Би могъл да развие до 160 км/час, но алеите ни нямат необходимата дължина и студентите са принудени да не надвишават 100 км/час. Без ново зареждане мотоциклетът може да измине разстояние от около 30 км при градско движение. При разработката активно се включиха и студентите от специалност „Електротехника“. Бяха разработени 3 дипломна работи в ОКС „бакалавър“ и 2 в ОКС „магистър“.


Доц. Маринов (вдясно) и докторант Желев представят електромотоциклетът.

             Разбира се, не са малки проблемите с финансирането, но благодарение на съфинансиране и дарения от фирми като 3К „Солар”, „Комтек – М”, „Монтажи- Варна”, „Динамо” - Сливен успяваме да си набавим най-необходимото.”

             „Бъдещето е на електромобилите – добавя докторант Желев. – Тяхното к.п.д. се движи между 60 до 70 на сто при минимални вредни емисии, докато коефициентът на автомобилите с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) е максимум 22 на сто. При това тези автомобилите имат много негативни въздействия върху околното среда. Неслучайно в завод „Динамо” в Сливен, с чието ръководство ни свързват контакти за взаимопомощ, вече се разработва български двигател за електромобили и той в момента е в процес на изпитание. Единствените проблеми, които не са в полза на електромобила, са свързани с бавното зареждането на батериите. Но, само засега.”

Обучение за преобразуване на енергиите на слънцето и вятъра в електрическа енергия

Още от втори курс – разказва доц.  Щреблау – нашите студенти се запознават със същността на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), а в следващите курсове изучават „Фотоволтаични системи и соларни електроцентрали”, както и дисциплини свързани с ветрови енергийни съоръжения, с проектиране на соларни и ветрови инсталации. В учебния материал са включени и теми свързани с  преобразуването на енергията на морските вълни, приливите и отливите, геотермална енергия, водородни технологии и др. Но, разбира се, най-ефективно за подготовката на тези бъдещи специалисти е онова, до което те  сами се докоснат практически, което сами превръщат в опит. През миналата година по идея на настоящите четвъртокурсници, 15 ентусиасти, създадохме Студентски клуб по възобновяеми енергийни източници. И с тях доизградихме система от фотоволтаични  модули  с обща мощност 1500Wp. Една част от получената енергия осигурява светодиодно осветление в ниското тяло на Електрофакултета, а друга част се използва за осветление на лаборатория 716Е „Възобновяеми енергийни източници“. Допълнително бе изградена и система за мониторинг и прогнозиране на електрическа енергия получена от Слънцето. Тя е окомплектована с разположените върху покрива на ниското тяло на Еелектрофакултета фотоволтаични модули.


Доц. Щреблау води занятие  с четвъртокурсници в 716-та лаборатория.

Впрочем, от акредитационната комисия на министерството обявиха, че лаборатория 716Е е най-добре развитата в българските университети база от областта на ВЕИ. Сега доразвиваме фотоволтаичната си система за осветление и на други  помещения. Студентите от клуба вече разработват идеи и за подаване на електроенергия в централната мрежа.
             В близост до входа на факултета от няколко години имаме изграден и напълно автентичен ветрогенератор, на който сега сменяме лагерите, подновяваме перките и електрическата му изолация. Той се ползва както за учебни цели, така и за научна дейност.
             Специализациите върху ВЕИ-производствата на енергия са изключително перспективни със стопанските си и екологични предимства, затова неслучайно светът стремително се е насочил към тях. В Германия, в Скандинавските страни, производството на енергия от слънце и вятър покрива огромна част от енергийните нужди на населението. Съответните кадри в сектора са търсени навсякъде и ще стават все по-желани за заемане на работни места, при добро заплащане.

Николай ЖЕКОВ