Уважаеми колеги, преподаватели, служители, студенти, приятели и партньори на ТУ- Варна,

За мен представлява истинско удоволствие и голяма чест да Ви поздравя по случай 55 годишнината от създаването на нашия университет.

Полувековният юбилей е повод за определена равносметка. В началото бих искал да припомня една древна арабска мъдрост: „Който дава живот на ума и знанието той не умира“. Това, че работим в попрището на познанието и формираме бъдещето на нацията, учейки новите поколения на достиженията на съвременната наука и техника, е наше сериозно преимущество. Но от това как го правим ще зависи дали нашата институция ще има още много десетилетия бъдещ живот и дали ще бъдем „безсмъртни“ разпространители на знанието.

Високите резултати, които университетът постигна и постига и днес, ясно говорят, че нашето и предходните поколения, тези които са поставили основите на университета, са работили настойчиво и са постигнали сериозни успехи. Знак, ме сме на висотата на обществените изисквания, създавайки динамично, съвременно, ориентирано към иновациите и потребностите на индустрията и на обществото висше училище. Обучените и дипломирани 53 343 специалисти в три области на висшето образование през изтеклите 55 години от създаването на висшето училище са  забележително постижение, трудно извоювано в условията на нашата държава.  Повод за гордост е, че много от нашите възпитаници имат успешна професионална  реализация във всички ключови отрасли в нашата страна и в чужбина.

Зад тези успехи несъмнено стои всеотдайният труд на няколко поколения преподаватели и служители на Университета. Разбира се, трудно е в такова обръщение  да се открои трудът на всички, които са допринесли за постигнатите високи резултати в преподавателската и научноизследователската работа, за което искрено  моля да бъда извинен. По предложение на катедрените и декански ръководства,  със заповед на ректора са отличени с почетен плакет „55 години ТУ-Варна“ следните бивши преподаватели в Университета: проф. дтн инж. Димитър Димитров, проф. дтн инж. Асен Недев, проф. дтн инж. Михаил Серафимов, проф. д-р инж. Марин Маринов, проф. д-р инж. Димитър Юдов, проф. дн Пенко Градинаров, доц. д-р инж. Стоян Георгиев, доц. д-р инж. Юлий Стафунски, доц. д-р инж. Божидар Пронев, доц. д-р инж. Статко Манолов, доц. д-р инж. Радко Радев, доц. д-р инж. Кирил Георгиев, доц. д-р инж. Христо Парашкевов, доц. д-р инж. Петър Балабански, доц. д-р инж. Петър Антонов, доц. д-р инж. Васил Смърков, доц. д-р инж. Йорданка Казанджиева.

За превръщането на Университета в национален и европейски образователен, научноизследователски и информационен център, с висок авторитет сред обществото и бизнеса, пълноценно интегриран в европейското образователно и изследователско пространство, несъмнена заслуга имат и редица ръководители на Университета. Бих искал да откроя заслугите на първите ректори - заслужилите деятели на техниката проф. Марин Опрев и проф. Петър Пенчев, оставилия трайна следа в нашите спомени здт. проф. дтн инж. Емил Станчев. Благодарност и на тези, които за щастие и днес са сред нас - ректорите проф. дтн инж. Димитър Димитров и проф. дтн инж. Асен Недев. Те успешно преведоха университета през трудните първи години на прехода.

Успехите на университета не биха били така значими без помощта и на институциите, реализиращи политиката в областта на висшето образование. Независимо от трудностите и препятствията, с които се сблъсква развитието на висшето образование и особеностите на политическата конюнктура, бих искал да изразя благодарност за подкрепата на Министерството наобразованието и науката, на Областна администрация - Варна, за доброто взаимодействие и сътрудничество с Община Варна. Благодарности на колегите - ректори на ТУ-София - проф. дтн Георги Михов, на РУ „А. Кънчев“ - проф. Велизара Пенчева, на ТУ-Габрово - проф. дтн Райчо  Иларионов, за доброто колегиално взаимодействие в най-различни посоки и направления. Бих искал също така да отлича добрите контакти и взаимоотношения установени, както се казва на „варненска почва“, с ректорите на МУ-Варна - проф. дмн Красимир Иванов, на ИУ – Варна - проф. д-р Пламен Илиев, на началника на ВВМУ - флотилен адмирал проф. двн Боян Медникаров, на президента на Варненския свободен университет - проф. Анна Недялкова, както и на ректора на Висшето училище по мениджмънт - доц. Тодор Радев.

Задължително трябва да отбележа установяването и развитието на  разнообразни партньорски отношения със различни структури от индустрията, бизнеса и социалната сфера. Ние разчитаме в изключителна висока степен на Вашата помощ при намирането на необходимите решения на много от сериозните проблеми, стоящи пред университета.

И все пак да не забравяме, че ние сме образователна институция, че нашата дейност е насочена преди всичко към студентите, на които трябва да предаваме необходимите знания. На вас, студентите, искам да пожелая, да проявявате типичната за вашата възраст настойчивост при овладяването на преподаваните знания и при придобиването на професионални умения. Тя ще ви е необходима, за да преодолявате неизбежните препятствия по пътя на професионалното ви формиране и израстване. Само по този път ще постигнете очакваните от вас резултати, за да се сбъднат и най-смелите Ви мечти.

Честит празник на всички!

Проф. дн инж. Росен Василев- ректор на Технически университет - Варна