ОБЯВА 21.07.2017г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Чл.64,ал.1 от ЗДС и Чл.69 от ППЗДС,във връзка с чл.6 от Наредба №7 от 14 ноември 1997г. за продажба  на движими вещи – частна държавна собственост, обявява търг чрез тайно наддаване за продажба на движими вещи:

Протокол №3764

Заповед №345

ОБЯВА 29.06.2017г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Чл.16,ал.2 от ЗДС и Чл.13, ал.5,чл.43 от ППЗДС, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект:

Заповед №314

ОБЯВА 22.06.2017г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Чл.64,ал.1 от ЗДС и Чл.69 от ППЗДС,във връзка с чл.20 от Наредба №7 от 14 ноември 1997г. за продажба  на движими вещи – частна държавна собственост, обявява търг чрез явно наддаване за продажба на движими вещи:

Заповед №299

Заповед №267

Заповед №211

Заповед №212

Протокол №2731

Протокол №2730

Заповед №200

Заповед №166

ОБЯВА 07.04.2017г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Чл.64,ал.1 от ЗДС и Чл.69 от ППЗДС,във връзка с чл.20 от Наредба №7 от 14 ноември 1997г. за продажба  на движими вещи – частна държавна собственост, обявява търг чрез явно наддаване за продажба на движими вещи: