Заповед №487

ОБЯВА 21.11.2017г

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, и Заповед №487/21.11.2017г. на Пом. Ректора , обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект:

Заповед №412

Протокол №4574

Протокол №4229

Протокол №4243

Заповед №379

Заповед №374

ОБЯВА 18.08.2017г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, и Заповед №374/17.08.2017г. на Пом. Ректора , обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект:

Протокол №4014

Заповед №1480

Заповед №366

ОБЯВА 21.07.2017г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Чл.16,ал.2 от ЗДС и Чл.13, ал.5,чл.43 от ППЗДС, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект:

Заповед №365

ОБЯВА 21.07.2017г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Чл.64,ал.1 от ЗДС и Чл.69 от ППЗДС,във връзка с чл.6 от Наредба №7 от 14 ноември 1997г. за продажба  на движими вещи – частна държавна собственост, обявява търг чрез тайно наддаване за продажба на движими вещи: