ОБЯВА 21.07.2017г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Чл.64,ал.1 от ЗДС и Чл.69 от ППЗДС,във връзка с чл.6 от Наредба №7 от 14 ноември 1997г. за продажба  на движими вещи – частна държавна собственост, обявява търг чрез тайно наддаване за продажба на движими вещи:

Лек автомобил - Джип  Мицубиши „Паджеро“ 3,2 TDI, година на производство 2007г., автоматик, дълга база, 6+1 места 

начална тръжна цена – 7 776  / седем хиляди  седемстотин   седемдесет и шест  / лева  без ДДС и депозит – 10% от стойността    777,60  /  седемстотин седемдесет и седем лева и 0,60 ст. /  лева

 Цена на тръжната документация -150,00лв.с ДДС

        Срокът  за закупуване на тръжната документация и за осъществяване на огледи е до 28.07.2017г. включително, всеки работен ден от 13:00 до 15:00 ч. огледите на място ще се извършват срещу документи за закупена  тръжна документация.

        Депозитът следва да се внесе в срок до 02.08.2017г. по набирателната сметка на ТУ – Варна в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД , клон – Варна , IBAN: BG90IABG74793300482100 , BIC код : IABGBGSF

        Подаването на заявления за участие се извършва в срок до 02.08.2017г. , всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 15:00 ч. в стая 316 в сградата на Ректората.

        Търгът  ще се проведе на 03.08.2017г. от 11:30 часа в стая 109 в сградата на Ректората, ТУ – Варна, ул. „Студентска“ 1 .