ОБЯВА 29.06.2017г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Чл.16,ал.2 от ЗДС и Чл.13, ал.5,чл.43 от ППЗДС, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект:

  1. Складови помещения  / 2 бараки /,  находящи се на територията на ТУ-Варна, ул.”Студентска”№1 с обща площ  748кв.м.  - първоначална тръжна месечна наемна цена – 1100 /хиляда и сто / лева   и депозит – 2200  /две хиляди и двеста /  лева.

        Обектът се предоставя под наем за складова и развойна дейност .

       Цена на тръжната документация   – 150,00 лева с ДДС.

       Срокът за закупуване на тръжната документация и за осъществяване на огледи е до 14.07.2017г. включително, всеки работен ден от 13:00 до 15:00 ч. огледите на място ще се извършват срещу документи за закупена тръжна документация.

        Депозитът следва да се внесе в срок до 02.08.2017г. по набирателната сметка на ТУ – Варна в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон–Варна,
IBAN: BG90IABG74793300482100 ,  BIC код : IABGBGSF

        Подаването на заявления за участие се извършва в срок до 02.08.2017г. , всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 ч. в стая 316 в сградата на Ректората.

        Търгът с отварянето на предложенията ще се проведе на 03.08.2017г. от 10:30 часа в стая 109 в сградата на Ректората, ТУ – Варна, ул. „Студентска“ 1 .