ОБЯВА 22.06.2017г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Чл.64,ал.1 от ЗДС и Чл.69 от ППЗДС,във връзка с чл.20 от Наредба №7 от 14 ноември 1997г. за продажба  на движими вещи – частна държавна собственост, обявява търг чрез явно наддаване за продажба на движими вещи:

Лек автомобил - Джип  Мицубиши „Паджеро“ 3,2 TDI, година на производство 2007г., автоматик, дълга база, 6+1 места  / повторен търг /

начална тръжна цена – 8  640  / осем хиляди  шестстотин  и четиридесет / лева  без ДДС и депозит – 10% от стойността    864   /  осемстотин шестдесет и четири  /  лева

  • Стъпка за наддаване /една/ -100,00лв.без ДДС

 Цена на тръжната документация -150,00лв.с ДДС

        Срокът  за закупуване на тръжната документация и за осъществяване на огледи е до 28.06.2017г. включително, всеки работен ден от 13:00 до 15:00 ч. огледите на място ще се извършват срещу документи за закупена  тръжна документация.

        Депозитът следва да се внесе в срок до 30.06.2017г. по набирателната сметка на ТУ – Варна в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД , клон – Варна ,                                                          IBAN: BG90IABG74793300482100 , BIC код : IABGBGSF

        Подаването на заявления за участие се извършва в срок до 30.06.2017г. , всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 15:00 ч. в стая 316 в сградата на Ректората.

        Търгът  ще се проведе на 03.07.2017г. от 10:30 часа в стая 109 в сградата на Ректората, ТУ – Варна, ул. „Студентска“ 1 .