ОБЯВА 17.03.2017г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Чл.16,ал.2 от ЗДС и Чл.13, ал.5,чл.43 от ППЗДС, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект:

  1. Складовo помещение - работилница  с площ 145кв.м. и открита площ - навес  с площ 98кв.м. находящо се на територията на ТУ-Варна, ул.”Студентска”№1  - първоначална тръжна месечна наемна цена – 504 /петстотин и четири / лева и депозит – 1008 / хиляда и осем /  лева

        Обектът се предоставя под наем за складова и развойна дейност .

  1. Офис №223 в сградата на УПБ, находящ се на територията на ТУ-Варна, ул.”Студентска”№1 с площ 50 кв.м -  първоначална тръжна месечна наемна цена – 288 /двеста осемдесет и осем / лева и депозит – 576 /четиристотин  и осем  /  лева

                     Обектът се предоставя под наем за офис и спомагателна дейност .          

  1. Поземлен имот – паркинг, находящ се в гр.Варна , ул.”Мир”№40 с площ 576кв.  на ТУ-Варна, - първоначална тръжна месечна наемна цена – 330  /триста и тридесет лева / лева и депозит – 660 / шестстотин и шестдесет /  лева

                      Обектът се предоставя под наем за паркинг .

       Цена на тръжната документация  за един обект – 150,00 лева с ДДС.

       Срокът за закупуване на тръжната документация и за осъществяване на огледи е до 04.04.2017г. включително, всеки работен ден от 13:00 до 15:00 ч. огледите на място ще се извършват срещу документи за закупена тръжна документация.

        Депозитът следва да се внесе в срок до 21.04.2017г. по набирателната сметка на ТУ – Варна в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон–Варна, IBAN: BG90IABG74793300482100 ,  BIC код : IABGBGSF

        Подаването на заявления за участие се извършва в срок до 21.04.2017г. , всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 ч. в стая 317 в сградата на Ректората.

        Търгът с отварянето на предложенията ще се проведе на 24.04.2017г. от 10:30 часа в стая 109 в сградата на Ректората, ТУ – Варна, ул. „Студентска“ 1 .